مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : دم‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ان‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ح‍ی‍وان‌ ه‍ا - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ان‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ج‍ان‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ح‍ی‍وان‌ ه‍ا -- در ادب‍ی‍ات‌
ح‍ی‍وان‌ ه‍ا - ع‍ادات‌ و رف‍ت‍ار
ح‍ی‍وان‌ ه‍ا - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
ح‍ی‍وان‌ ه‍ا
ح‍ی‍وان‌ ه‍ا -- ع‍ادات‌ و رف‍ت‍ار
 
پدیدآور:
دم‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌
 
ناشر:
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ری‍ه‌
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خواص الحیوان
دمیری ، محمد بن موسی ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب حیاه الحیوان
دمیری ، محمد بن موسی ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م .=۱۴۲۱ ق .=۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه انکلیزیه لکتاب حیاه الحیوان للدمیری =)nocixel lacigolooz a(nawayah-la tayaH sirimad-dA
دمیری ، محمد بن موسی ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م .=۱۴۲۱ ق .=۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کمال الدین محمد بن موسی دمیری و کتابه حیاه الحیوان : نصوص و دراسات =seiduts dna stxet :tanawayah-la batik sih dna irimaD-la asuM nbI dammahuM nidalamaK
دمیری ، محمد بن موسی ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م .=۱۴۲۱ ق .=۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حیاه الحیوان الکبری
دمیری ، محمد بن موسی ؛  بیروت مکتبه العصریه   ، ۲۰۰۴م .=۱۴۲۴ ق .=۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب حیاه الحیوان
دمیری ، محمد بن موسی ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م .=۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کمال الدین محمد بن موسی دمیری و کتابه حیاه الحیوان
دمیری ، محمد بن موسی ؛  فرانکفورت معهد تاریخ تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م =۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه انکلیزیه لکتاب حیاه الحیوان للدمیری
دمیری ، محمد بن موسی ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۲۰۰۱م .=۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حیوه الحیوان
دمیری ، محمد بن موسی ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حیاه الحیوان
دمیری ، محمد بن موسی ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه فارسی خواص الحیوان
دمیری ، محمد بن موسی ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حیاه الحیوان الکبری
دمیری ، محمد بن موسی ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک