مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دم‍ش‍ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ج‍ام‍ه‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
ان‍دام‌ ه‍ا - ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ و روم‍ی‌
ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ن‍ورال‍دی‍ن‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
اب‍ن‌ ب‍طلان‌، م‍خ‍ت‍ار ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌،...۴۵۸ق‌ - .م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
س‍ی‍اه‌ دان‍ه‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ان‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - ف‍ل‍س‍طی‍ن‌
پ‍زش‍ک‍ان‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
م‍ی‍وه‌ ه‍ا -خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
ج‍راح‍ی‌ - اب‍زار و وس‍ای‍ل‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
پ‍وس‍ت‌ - ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌
چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍راس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ ازاس‍لام‌ - ۱۱ ق‌ -اح‍ادی‍ث‌ - پ‍زش‍ک‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌
 
پدیدآور:
ح‍م‍وی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌،
اب‍ن‌ ب‍طلان‌، م‍خ‍ت‍ار ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
زه‍راوی‌، خ‍ل‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌
ب‍اب‍ا ع‍ی‍س‍ی‌ ، ف‍ری‍د
م‍ج‍وس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌،
ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌، زی‍اد
ال‍دق‍ر، م‍ح‍م‍دن‍زار
س‍خ‍ن‍ی‍ن‍ی‌، زه‍ور
ال‍م‍ازن‍ی‌، اس‍لام‌ ب‍ن‌ ص‍ب‍ح‍ی‌
م‍اردی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
دی‍س‍ق‍وری‍دس‌، پ‍دان‍ی‍وس‌
ذاک‍ری‌، م‍ح‍م‍د ف‍واد
ت‍وف‍ی‍ق‌، ل‍ع‍م‍ان‌ ص‍ال‍ح‌ زک‍ی‌
ق‍وص‍ون‍ی‌، م‍دی‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌،
ق‍وص‍ون‍ی‌، م‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌،
گ‍ی‍لان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌
ال‍دق‍ر، م‍ح‍م‍د ن‍زار
 
ناشر:
دارال‍ف‍ک‍ر
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍ع‍م‍ه‌ ال‍س‍وری‍ه‌ ال‍ک‍ت‍اب‌
م‍طب‍وع‍ات‌ م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ب‍دم‍ش‍ق‌
دارال‍ع‍راب‌، دارال‍ن‍ور
درال‍م‍ع‍اج‍م‌، دارال‍ب‍ش‍ائ‍ر
دار ال‍ف‍ک‍ر
دارال‍ب‍ش‍ائ‍ر، دار ال‍م‍ع‍اج‍م‌
دارال‍ع‍ام‍ره‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍رس‍ال‍ه‌
دار ال‍ق‍ل‍م‌، دار ال‍س‍ام‍ی‍ه‌
دار ال‍م‍ع‍اج‍م‌، دار ال‍ش‍ائ‍ر
ع‍ک‍رم‍ه‌
ک‍ی‍وان‌
دارال‍م‍ح‍ب‍ه‌، دارآی‍ه‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
دارال‍م‍ح‍ب‍ه‌ ، دار آی‍ه‌
دارالای‍م‍ان‌
دار ال‍م‍ح‍ب‍ه‌، دار آی‍ه‌
م‍دی‍ری‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍لاث‍ارو ال‍م‍ت‍اح‍ف‌
وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ، م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ه‍ی‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ال‍س‍وری‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
احکام النبویه فی الصناعه الطبیه
حموی ، علی بن عبدالکریم ، ؛  سوریه ، دمشق ، الحلبونی ، بیروت دارالعامره ، موسسه الرساله   ، ۲۰۱۰م =۱۴۳۱ ه =۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الطب و الاطباء المسلمین :موسوعه للطب فی عصر ازدهار...
المازنی ، اسلام بن صبحی ؛  دمشق ، سوریه دارالعراب ، دارالنور   ، ۲۰۱۰م =۱۴۳۲ ه =۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
امراضنا و طرق علاجها بالاعشاب و النباتات الطبیه
ماردینی ، عبدالرحیم ؛  دمشق ، بیروت دارالمحبه ، دارآیه   ، xx۲۰م = xx۱۴ه = x۱۳۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الزهراوی فی الطب العمل الجراحین و هو المقاله الثلاثون من التصریف لمن عجز عن التالیف ( العمل بالید)
زهراوی ، خلف بن عباس ؛  دمشق منشورات الهیئه العمه السوریه الکتاب   ، ۲۰۰۹م .=۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
متحف الطب والعلوم عندالعرب :بیمارستان نورالدین
سخنینی ، زهور ؛  دمشق مدیریه العامه للاثارو المتاحف   ، ۱۹۹۷م =۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الکحاله ( طب العیون :)فی کتاب کامل الصناعه الطبیه المعروف بالملکی
مجوسی ، علی بن عباس ، ؛  دمشق منشورات وزاره الثقافه   ، ۱۹۹۷م =۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه کتاب الحشایش و الادویه
دیسقوریدس ، پدانیوس ؛  دمشق مطبوعات مجمع اللغه العربیه بدمشق   ، ۱۹۶۵م =۱۳۸۵ ق =۱۳۴۳ ش
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قاموس الاطباء و ناموس الاطباء
قوصونی ، مدین عبدالرحمن ، ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۳۹۹ق =۱۳۵۷ ش
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قاموس الاطباء وناموس الاطباء
قوصونی ، مدین بن عبدالرحمن ، ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۳۹۹ق =۱۳۵۷ ش
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فاکهه غذا ودواء فی میزان الطب و الشرع
الدقر، محمدنزار ؛  دمشق درالمعاجم ، دارالبشائر   ، ۲۰۰۷م =۱۴۲۸ ه =۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طبب بنفسک
ماردینی ، عبدالرحیم ؛  دمشق ، بیروت دارالمحبه ، دار آیه   ، ۲۰۰۸م .=۱۴۲۹ ق .=۱۳۸۷ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جمالک ، فی هدی الاسلام
الدقر، محمد نزار ؛  دمشق دارالبشائر، دار المعاجم   ، ۲۰۰۶م .=۱۴۲۷ ق .=۱۳۸۵ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
الحبه السودا شفاء من کل داء
الدقر، محمد نزار ؛  دمشق دار المعاجم ، دار الشائر   ، ۲۰۰۵م .=۱۴۲۶ ق .=۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دعوه الاطبا ، صفحات من الادب الطبی العربی
ابن بطلان ، مختار بن حسن ؛  دمشق دار الفکر   ، ۲۰۰۳م .=۱۴۲۴ ق .=۱۳۸۲ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
الحجامه
ماردینی ، عبدالرحیم ؛  دمشق ، بیروت دار المحبه ، دار آیه   ، ۲۰۰۹م .=۱۴۳۰ ق .=۱۳۸۸ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
الاعشاب الطبیعه ، فوائدها و استعمالها
توفیق ، لعمان صالح زکی ؛  دمشق کیوان   ، ۲۰۰۹م =۱۴۳۰ ه =۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
وصفات من الاعشاب الشائعه وطریقه استخدامها
عبدالرحیم ، زیاد ؛  دمشق ، بیروت دارالایمان   ، ۱۹۹۴م =۱۴۱۵ ه =۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
الوقایه خیر من العلاج ....
گیلانی ، عبدالرزاق ؛  دمشق ، بیروت دار القلم ، دار السامیه   ، ۱۹۹۵م .=۱۴۱۶ ق .=۱۳۷۴ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه النباتات المفیده
بابا عیسی ، فرید ؛  دمشق ، حلبونی عکرمه   ، ۲۰۰۲م .=۱۴۲۳ ق .=۱۳۸۱ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
الطب و الاطباء فی القدس
ذاکری ، محمد فواد ؛  دمشق وزاره الثقافه ، منشورات الهیه العامه السوریه للکتاب   ، ۲۰۰۹م .=۱۴۳۰ ق .=۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3