مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : دب‍ی‍ری‌، ش‍ه‍ری‍ار، ۱۳۳۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ان‌
س‍رطان‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‌
ک‍ی‍ه‍ان‌آف‍ری‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
دب‍ی‍ری‌، پ‍روی‍ز،- ۱۳۰۰
دب‍ی‍ری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۰۰- ۱۳۹۱
دب‍ی‍ری‌، ش‍ه‍ری‍ار، ۱۳۳۵-
 
ناشر:
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ب‍ی‍ول‍وژی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ و ب‍ی‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ای‍ران‌
ش‍ادرن‍گ‌
م‍ی‍رم‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پاتولوژی تومورهای استخوان و مفاصل
دبیری ، پرویز،- ۱۳۰۰ ؛  تهران انستیتو تحقیقات علمی بیولوژی مولکولی و بیوفیزیک ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭258‬,‭p211D.‬,‭1381‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آن یار سفرکرده :یادنامه ی استاد دکتر پرویز دبیری
دبیری ، شهریار، ۱۳۳۵- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WZ‬,‭100‬,‭a211D.‬,‭1392‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جهان ، دنیای زنده ، انسان ( از دیدگاه جهان بینی علمی )
دبیری ، پرویز، ۱۳۰۰- ۱۳۹۱ ؛  تهران شادرنگ   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک