مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌
ح‍م‍ای‍ت‌ ازب‍ی‍م‍ار
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ --ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ان‍س‍ان‌ -- ب‍اس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ق‍ای‍ا
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
س‍رطان‌ -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ - ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ق‍رن‌ ۱۳ ق‌
ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ چ‍اپ‌ س‍ن‍گ‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا.
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - ای‍ران‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ب‍رائ‍ت‌ از م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ (ف‍ق‍ه‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ای‍ران‌، ت‍اری‍خ‌ - ق‍رن‌۱۴
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ن‌، غ‍لام‍رض‍ا
رازی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ک‍ری‍ا
ان‍ص‍اری‌ ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌
گ‍ورگ‍ی‍ز، ه‍ان‍ی‍ب‍ال‌
ف‍ل‍ور، وی‍ل‍م‌ ام‌.
ش‍م‍س‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ش‍ری‍ع‍ت‌ ت‍رب‍ق‍ان‌، ش‍م‍س‌
دی‍س‍ک‍وری‍دس‌
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ش‍م‍س‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌،۱۳۲۴
چ‍ی‍م‍ب‍رل‍ی‍ن‌، ان‍درو ت‍ی‌
 
ناشر:
ص‍ه‍ب‍ای‌ دان‍ش‌ :دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ب‍زآرن‍گ‌ : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ب‍زآرن‍گ‌ :دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ک‍ان‍س‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍وش‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‌ ت‍ه‍ران‌، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
چ‍وگ‍ان‌ :دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ ظه‍ور :دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
چ‍وگ‍ان‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
چ‍وگ‍ان‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، اداره‌ چ‍اپ‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تومور بورد، طرح موارد پیچیده سرطان
تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، انستیتو کانسر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭241‬,‭529T.‬,‭1379‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پروفسر ابرلن و نقش او در آموزش پزشکی نوین ایران
شریعت تربقان ، شمس ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان تهران ، اداره چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
المرشد و الفصول
رازی ، محمد بن زکریا ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
متداولترین گیاهان دارویی سنتی ایران
امین ، غلامرضا ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
همدم بیمار
اصفهانی ، محمدمهدی ،۱۳۲۴ ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران ، اداره چاپ وانتشارات   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پایه گذاری آسیب شناسی در ایران و زندگینامه پایه گذار آن دکتر مصطفی حبیبی گلپایگانی
شریعت تربقان ، شمس ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، اداره چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دانش پزشکی مردمی ایران زمین
تهران صهبای دانش :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پزشکی و آموزش آن در ایران
شریعت تربقان ، شمس ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
المرشد و الفصول
رازی ، محمدبن کریا ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روند تحول پزشکی نوین ایران از دارالفنون تا تاسیس دانشگاه تهران
شمس اردکانی ، محمد رضا ؛  تهران چوگان :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فهرستواره مشترک نسخه های خطی پزشکی و علوم وابسته در کتابخانه های ایران
تهران سبزآرنگ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کتابنامه تاریخ پزشکی اسلامی
تهران سبزآرنگ :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فهرست اسناد پزشکی موجود در معاونت اسنادی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران پیرامون تاریخ پزشکی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران اندیشه ظهور :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بقایای زمینی : تاریخچه و دانش اجساد سالم مانده انسانی
چیمبرلین ، اندرو تی ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شرط برائت در قرارداد معالجه
اسماعیل آبادی ، علیرضا ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه دانشکده پزشکی اورمیه
گورگیز، هانیبال ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، معاونت پژوهشی   ، -۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اختیارات بدیعی ( بخش مفردات )
انصاری شیرازی ، علی بن حسین ؛  تهران چوگان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حشائش دیسقوریدوس
دیسکوریدس ؛  تهران چوگان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سلامت مردم در ایران قاجار
فلور، ویلم ام . ؛  بوشهر , تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر , دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی   ، ۱۳۸۶ , ۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فهرستواره کتابهای چاپ سنگی پزشکی ایران
شمس اردکانی ، محمدرضا ؛  تهران چوگان :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2