مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
م‍ق‍الات‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌ - ف‍ه‍رس‍ت‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا
ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌ - س‍وری‍ه‌ - دم‍ش‍ق‌ - ف‍ه‍رس‍ت‌ ه‍ا
ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ -- م‍ص‍ر -- ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
رواب‍ط پ‍زش‍ک‌ و ب‍ی‍م‍ار
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۳۷۰ - ۴۲۸ ق‌ . ال‍ق‍ان‍ون‌ ف‍ی‌ال‍طب‌ --ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ -- م‍ی‍ک‍رو ف‍ی‍ل‍م‍ه‍ا - ه‍ن‍د -- ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ار ق‍رن‌ ۱۴ - ه‍ن‍د
 
پدیدآور:
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ان‌، ف‍رن‍از
اب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍زم‌
ن‍ام‍ی‌، وج‍ی‍ه‍ه‌
خ‍ل‍ف‌ ح‍م‍ازن‍ه‌، س‍ام‍ی‌
ده‍ل‍وی‌، اه‍ل‌ ال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ح‍اج‍ی‌ف‍رج‍ی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۳۹-
م‍ی‍ر، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
چ‍غ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ح‍س‍ن‌، س‍ی‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌ :دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ای‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌ ک‍ش‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‍ طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌ :دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ای‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌ ک‍ش‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌ :دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍وش‍ی‍ار، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارتباط پزشک - بیمار
تهران کوشیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭W‬,‭62‬,‭37E.‬,‭1378‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانونچه در طب
چغمینی ، محمود بن محمد ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و اصطلاحات طب سنتی ایران
میر، محمد تقی ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فهرست مجموعه میکرو فیلمهای نسخه های خطی فارسی و عربی طبی موجود در کتابخانه های هندوستان
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه فهرست گزیده نسخ خطی فارسی آسیای میانه و قفقاز در علوم پزشکی
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فهرست کتب خطی فارسی در مصر جلد ۱ و ۲
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فهرست کتب خطی پزشکی و داروسازی کتابخانه ظاهریه دمشق
خلف حمازنه ، سامی ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه فهرست ها و مشخصات کتب خطی موجود در ایران
نامی ، وجیهه ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تکلمه هند
دهلوی ، اهل الله بن عبدالرحیم ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتاب شرح تشریح القانون
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تفریح القلوب
ابن سینا، حسین بن عبدالله ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
الشامل فی الصناعه الطبیه ( بخش یکم از فن سوم )
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
...تریاق کبیر
حسن ، سید بن حسن ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی روند مقالات تغذیه و صنایع غذایی در منابع فارسی
خوشنویسان ، فرناز ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی روند مقالات تغذیه و صنایع غذایی در منابع انگلیسی
حاجی فرجی ، مجید، ۱۳۳۹- ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک