مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌
م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا،۳۱۲-۲۵۱ ق‌ - .ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ا
ک‍ش‍اورزی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
ص‍ف‍وی‍ان‌
چ‍اپ‌ س‍ن‍گ‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
آب‍ل‍ه‌
اق‍ت‍ص‍اد پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
آق‍اب‍زرگ‌ طه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ح‍س‍ن‌،۱۳۴۸-۱۲۵۵. ال‍ذری‍ع‍ه‌ ال‍ی‌ ت‍ص‍ان‍ی‍ف‌ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ --ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
آب‍ل‍ه‌ -- درم‍ان‌
دارون‍ام‍ه‌ه‍ا -- ای‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ن‌
ج‍اوی‍دان‌ ن‍ژاد، ص‍ادق‌
ن‍ج‍م‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
م‍ه‍رآرا، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۶-
م‍ص‍طف‍وی‌، ج‍لال‌
ن‍ج‍م‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
ده‍خ‍دا، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۲۵۸- ۱۳۳۴
رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زک‍ری‍ا
ال‍گ‍ود، س‍ی‍ری‍ل‌
آص‍ف‌ زاده‌، س‍ع‍ی‍د
ش‍م‍ل‍ی‍ر، ی‍وه‍ان‌ ال‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ :ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌، روزن‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ل‍ی‍ت‍وگ‍راف‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ گ‍ل‍ی‌ خ‍ان‌ ، چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طب دردوره صفویه
الگود، سیریل ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی درطب سنتی ایران ومقایسه آن باطب کنونی جهان
مصطفوی ، جلال ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقایسه طب قدیم ایران باپزشکی نوین
مصطفوی ، جلال ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ شلمیر =euqituecamrahP-ocideM eigolonimreT
شملیر، یوهان ال ؛  تهران لیتوگرافی علی گلی خان ، چاپخانه دانشگاه تهران   ، ۱۸۷۴م =۱۳۳۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طب در ایران
نجم آبادی ، محمود ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فهرس اعلام الذریعه الی تصانیف الشیعه
تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات داروئی
جاویدان نژاد، صادق ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فهرست کتابهای چاپ سنگی ایران موجود در کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
دانشگاه تهران . دانشکده ادبیات . کتابخانه ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
الاغراض الطبیه و المباحث العلائیه
جرجانی ، اسماعیل بن الحسن ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ :فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۴۵۱۳۸.
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مولفات و مصنفات ابوبکر محمدبن زکریای رازی حکیم و طبیب بزرگ ایرانی
نجم آبادی ، محمود ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طب در ایران پس از اسلام
نجم آبادی ، محمود ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه کتاب الجدری و الحصبه (آبله و سرخک:)با حواشی و ملحقات
رازی ، محمد بن زکریا ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فهرست انتشارات دانشگاه تهران
دانشگاه تهران . موسسه انتشارات ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
لغت نامه
دهخدا، علی اکبر، ۱۲۵۸- ۱۳۳۴ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ ، روزنه   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طب در ایران
نجم آبادی ، محمود ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و برنامه ریزی بهداشت و درمان
آصف زاده ، سعید ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭W‬,‭84‬,‭m618A.‬,‭1369‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه کتاب الجدری و الحصبه ( آبله و سرخک )
رازی ، محمد بن زکریا ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی
تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد سلامت
مهرآرا، محسن ، ۱۳۴۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭W‬,‭74‬,‭e894M.‬,‭1398‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک