مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داروه‍ا -- خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
داروه‍ا -- خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- اس‍ام‍ی‌
داروس‍ازی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - ت‍رک‍ی‍ب‌
داروه‍ا - ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ن‍ج‍ی‍ب‌ س‍م‍رق‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،
ج‍لال‌ ش‍ک‍وه‍ی‌، ج‍لال‍ی‌
ح‍ی‍درآب‍ادی‌، ح‍ک‍ی‍م‌ رض‍ا ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ن‍اظم‌ ج‍ه‍ان‌، م‍ح‍م‍د اع‍ظم‌
پ‍ارس‍ا، اح‍م‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
دان‍ش‌
م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تذکره الهند معروف به یادگار رضائی
حیدرآبادی ، حکیم رضا علی بن محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رساله جامع الشفاء
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب رسائل سمرقندی
نجیب سمرقندی ، محمدبن علی ، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قرابادین های دوگانه
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اسماء الادویه
ناظم جهان ، محمد اعظم ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دارونامه
پارسا، احمد ؛  تهران دانش   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
داروهای ترکیبی پرکاربرد( در آثار پزشکان ایرانی دوره اسلامی )
جلال شکوهی ، جلالی ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک