مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داروه‍ا - ت‍رک‍ی‍ب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ا -- ت‍رک‍ی‍ب‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
داروس‍ازی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‌ - درم‍ان‌
داروه‍ا -ت‍رک‍ی‍ب‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
داروس‍ازی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - ت‍رک‍ی‍ب‌
م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ -- درم‍ان‌
داروه‍ا - ت‍رک‍ی‍ب‌
 
پدیدآور:
س‍ک‍ن‍در پ‍وری‌، ح‍ک‍ی‍م‌ وک‍ی‍ل‌ اح‍م‍د ف‍روغ‍ی‌
طب‍ی‍ب‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
طب‍ی‍ب‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
اف‍ن‍دی‌، م‍ن‍ص‍وراح‍م‍د
ق‍اج‍ار ق‍وان‍ل‍و، زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ش‍ک‍رال‍ل‍ه‌
ق‍اج‍ارق‍وان‍ل‍و، زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ش‍ک‍رال‍ل‍ه‌
طب‍ی‍ب‌، ع‍لاءال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ب‍ی‌ ن‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
دارال‍طب‍اع‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ره‌ ب‍ی‍ولاق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیاض یوسفی
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاض الانوار یا ریاض عالمگیری
طبیب ، محمدرضا ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رساله جامع الشفاء
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تذکره اللبیب فیما یتعلق بالطب و الطبیب معروف به یاقوتی تالیف مولوی سکندر پوری بانضمام رساله دافع الوبا تالیف ...
سکندر پوری ، حکیم وکیل احمد فروغی ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه الحکمه
قاجارقوانلو، زین العابدین بن شکرالله ؛  بی جا بی نا   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه الحکمه
قاجارقوانلو، زین العابدین بن شکرالله ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
عمده المطلبین
افندی ، منصوراحمد ؛  مصر، قاهره دارالطباعه العامره بیولاق   ، ۱۲۸۳ق =۱۸۶۰ م =۱۳۰۰ ی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
الکامل العلانی
طبیب ، علاءالدین محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
الکامل علایی
طبیب ، علاءالدین محمد ؛  بی جا بی نا   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ریاض عالمگیری
طبیب ، محمد رضا ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه الحکمه
قاجار قوانلو، زین العابدین بن شکرالله ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک