مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داروه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ا -ت‍رک‍ی‍ب‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - ت‍رک‍ی‍ب‌
س‍ردرد - داروه‍ا
س‍لام‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
داروه‍ا - ت‍رک‍ی‍ب‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ق‍رن‌۸ ق‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رآن‌۱۴
دارون‍ام‍ه‌ ه‍ا - ه‍ن‍د
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
داروس‍ازی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
داروه‍ا
داروس‍ازی‌
ج‍راح‍ی‌ - داروه‍ا
س‍ردرد
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ ت‍ل‍م‍ی‍ذ، ه‍ب‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اب‍ن‌ ع‍لاء،۵ ق‌
م‍ن‍ص‍ور ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
ان‍ص‍اری‌ ش‍ی‍رازی‌،ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، ت‍ف‍س‍ی‍رع‍ل‍ی‌
ش‍وش‍ت‍ری‌ ش‍ی‍رازی‌،م‍ع‍ص‍وم‌ ب‍ن‌ ک‍ری‍م‌ ال‍دی‍ن‌
س‍ک‍ن‍در پ‍وری‌، ح‍ک‍ی‍م‌ وک‍ی‍ل‌ اح‍م‍د ف‍روغ‍ی‌
ش‍وش‍ت‍ری‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ع‍ص‍وم‌ ب‍ن‌ ک‍ری‍م‌ ال‍دی‍ن‌
رس‍ول‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ف‍ی‍ض‌ = ش‍اه‌ ارزان‍ی‌ ، م‍ی‍رم‍ح‍م‍داک‍ب‍ر
ح‍ی‍درآب‍ادی‌، ح‍ک‍ی‍م‌ رض‍ا ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ژزار
ک‍ب‍ی‍ر ال‍دی‍ن‌، م‍ح‍م‍د
ن‍اظم‌ ج‍ه‍ان‌، م‍ح‍م‍د اع‍ظم‌
طب‍ی‍ب‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
خ‍س‍روی‌ م‍وس‍وی‌ ه‍م‍دان‍ی‌، اح‍م‍دع‍ل‍ی‌
طب‍ی‍ب‌، ع‍لاء ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و...
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
مفتاح الخزائنین ( احتمالامفتاح الخزائن )
انصاری شیرازی ،علی بن حسین ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی و...   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کتاب التکلیس و کتاب بیاض کبیر
کبیر الدین ، محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قرابادین معصومی
شوشتری شیرازی ، معصوم بن کریم الدین ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نسخه ای دیگرازقرابادین معصومی
شوشتری شیرازی ،معصوم بن کریم الدین ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
الفاظ قرابادین ( فرهنگ لغت قرابادین قادری )
رسول ، محمدبن فیض = شاه ارزانی ، میرمحمداکبر ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بیاض یوسفی
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
The Ayurvedic Pkharmacopoeia of INDIA
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رساله در طب
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
التشریح البیطری ( جلد ۱ و۲)
ژزار ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقاله فی الفصد
ابن تلمیذ، هبه الله بن ابن علاء،۵ ق ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
داروهای شفابخش خانگی =seidemer emoh
عبدالحمید ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
Traditional surgical medicines
جعفری ، تفسیرعلی ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ریاض الانوار یا ریاض عالمگیری
طبیب ، محمدرضا ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کفایه منصوری یا کفایه مجاهدیه
منصور بن محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تذکره الهند معروف به یادگار رضائی
حیدرآبادی ، حکیم رضا علی بن محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
الکامل العلائی
طبیب ، علاء الدین محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای داروهای تندرستی
خسروی موسوی همدانی ، احمدعلی ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجربات حکیم میر اعظم خان
ناظم جهان ، محمد اعظم ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
رساله جامع الشفاء
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تذکره اللبیب فیما یتعلق بالطب و الطبیب معروف به یاقوتی تالیف مولوی سکندر پوری بانضمام رساله دافع الوبا تالیف ...
سکندر پوری ، حکیم وکیل احمد فروغی ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4