مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داروش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- اص‍طلاح‌ ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
داروش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
داروس‍ازی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
داروه‍ا - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
داروش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ه‍روی‌، م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌
ه‍روی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
م‍ح‍لات‍ی‌، ن‍ص‍ی‍رب‍ن‌ اح‍م‍د
ش‍ل‍ی‍م‍ر، ی‍وه‍ان‌
ه‍روی‌، م‍وف‍ق‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د
چ‍غ‍ت‍ای‍ی‌، ف‍ص‍ی‍ح‌ ال‍دی‍ن‌
م‍ح‍لات‍ی‌، ن‍ص‍ی‍ر ب‍ن‌ اح‍م‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍اورداران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍طب‍ع‍ه‌ آق‍ا م‍ی‍رزا ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر طه‍ران‍ی‌ ، دارال‍خ‍لاف‍ه‌ ت‍ه‍ران‌
دارال‍خ‍لاف‍ه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍طب‍ع‍ه‌ آق‍ا م‍ی‍رزا ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر ت‍ه‍ران‍ی‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ آق‍ام‍ی‍رزاح‍س‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
المواد الطبیه
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جنگ الادویه
محلاتی ، نصیربن احمد ؛  تهران کارخانه آقامیرزاحسن   ، ۱۳۳۰ش =۱۲۸۸ ق
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جنگ الادویه
محلاتی ، نصیربن احمد ؛  طهران
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بحرالجواهر معجم الطب الطبیعی
هروی ، محمد بن یوسف ؛  تهران دارالخلافه تهران   ، ۱۲۸۸ق .=۱۳۰۰ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بحر الجواهر معجم الطب الطبیعی
هروی ، محمد بن یوسف ؛  قم انتشارات جلال الدین   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بحرالجواهر
هروی ، محمد بن یوسف ؛  طهران مطبعه آقا میرزا علی اکبر طهرانی ، دارالخلافه تهران   ، ۱۲۸۸ق .=۱۳۰۰ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
لغات فیروزه ای ( کتاب المفردات )
چغتایی ، فصیح الدین ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بحر الجواهر
هروی ، محمد بن یوسف ؛  طهران مطبعه آقا میرزا علی اکبر تهرانی   ، ۱۲۸۸ق .=۱۳۰۰ ی .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
الابنیه عن حقایق الادویه یا روضه الانس و منفعه النفس
هروی ، موفق بن علی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
الابنیه عن حقایق الادویه یا روضه الانس و منفعه النفس
هروی ، موفق الدین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
الابنیه عن الحقایق الادویه یا روضه الانس و منفعه النفس
هروی ، موفق بن علی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
الصیدنه فی الطب
ابوریحان بیرونی ، محمد بن احمد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جنگ الادویه
محلاتی ، نصیر بن احمد ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بحر الجواهر
هروی ، محمد بن یوسف ؛  ۱۲۴۶ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ترمینولوژی مدیکو فارماسوتیک ...
شلیمر، یوهان ؛  تهران موسسه باورداران   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک