مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داروش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
داروه‍ا -ت‍رک‍ی‍ب‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
داروه‍ا - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌
دارون‍ام‍ه‌ ه‍ا - ه‍ن‍د
طب‌ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -درم‍ان‌ -ق‍رن‌ ۵
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
دارون‍ام‍ه‌ ه‍ا - چ‍ی‍ن‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
داروه‍ا
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
داروس‍ازی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ان‍طاک‍ی‌، داودب‍ن‌ ع‍م‍ر،
اب‍ن‌ ت‍ل‍م‍ی‍ذ، ه‍ب‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اب‍ن‌ ع‍لاء،۵ ق‌
م‍غ‍رال‍دی‍ن‌، م‍ح‍م‍د
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د، ق‌ ۴۴۰-۳۶۲
ف‍ی‍ل‍س‍وف‌ ال‍دول‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ان‍ص‍اری‌ ش‍ی‍رازی‌،ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌
اب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍زم‌
ح‍ی‍درآب‍ادی‌، ح‍ک‍ی‍م‌ رض‍ا ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ژزار
طب‍ی‍ب‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا،ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
اک‍ب‍رآب‍ادی‌ ، غ‍لام‌ ام‍ام‌
زه‍راوی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ خ‍ل‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌
ع‍ل‍ی‌، س‍ی‍د ص‍ف‍ی‌ ال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
ب‍ال‍م‍طب‍ع‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ره‌ ال‍ش‍رف‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و...
س‍روش‌( ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ وم‍ک‍م‍ل‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍طب‍ع‍ه‌ ف‍ج‍زاه‌ ال‍ل‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الصیدنه فی الطب
ابوریحان بیرونی ، محمدبن احمد، ق ۴۴۰-۳۶۲ ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭4‬,‭s561A.‬,‭1370‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مفتاح الخزائنین ( احتمالامفتاح الخزائن )
انصاری شیرازی ،علی بن حسین ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی و...   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
المغنی فی شرح ( شرح سدیدی )
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران ، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی ومکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
علاج الغرباء
اکبرآبادی ، غلام امام ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
The Ayurvedic Pkharmacopoeia of INDIA
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کشف المکنون عن معالجات القانون
مغرالدین ، محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
التشریح البیطری ( جلد ۱ و۲)
ژزار ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقاله فی الفصد
ابن تلمیذ، هبه الله بن ابن علاء،۵ ق ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ریاض الانوار یا ریاض عالمگیری
طبیب ، محمدرضا ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تذکره الهند معروف به یادگار رضائی
حیدرآبادی ، حکیم رضا علی بن محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رساله فی الادویه القلییه
ابن سینا،حسین بن عبدالله ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مفردات پزشکی و ترکیبات دارویی مورد استفاده در طب سنتی چین (بخش یکم و دوم از فارماکوپه چین )=1trap ,cte ,staF ,liO ,acideM airetaM senihC
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مفتاح الادویه ناصری تقریرات استاد میرزا حسین خان دکتر و رساله در مرض آنفولانزا
فیلسوف الدوله ، عبدالحسین ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ادویه مفرده طب سنتی (یونانی ادویه مفرده )
علی ، سید صفی الدین ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
المواد الطبیه
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
التصریف لمن عجز عن التالیف
زهراوی ، ابوالقاسم خلف بن عباس ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۹۸۶م =۱۴۰۶ ق . =۱۳۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
التصریف لمن عجز عن التالیف
زهراوی ، ابوالقاسم خلف بن عباس ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قانون
ابن سینا، حسین بن عبدالله ؛  تهران سروش ( انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۰-۱۳۶۳.
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تذکره اولی اللباب و الجامع ...
انطاکی ، داودبن عمر، ؛  مصر بالمطبعه العامره الشرفیه   ، ۱۸۹۶م =۱۲۷۵ ق =۱۳۱۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تذکره اولی الباب و الجامع ...
انطاکی ، داودبن عمر، ؛  مصر مطبعه فجزاه الله   ، ۱۲۹۴ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9