مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داروس‍ازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ - اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌
گ‍ی‍اه‌ درم‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
گ‍ی‍اه‍ش‍ن‍اس‍ی‌
دارون‍ام‍ه‌ ه‍ا - ه‍ن‍د
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
داروس‍ازی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
دارون‍ام‍ه‌ ه‍ا
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
داروس‍ازی‌
آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ --ای‍ران‌
م‍س‍اف‍ران‌ - ب‍ی‍م‍اری‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
س‍م‍رق‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،۶۱۹ ق‌.ال‍م‍وج‍ز ف‍ی‌ ال‍طب‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌، اب‍راه‍ی‍م‌
اب‍ن‌ ت‍ل‍م‍ی‍ذ، ه‍ب‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اب‍ن‌ ع‍لاء،۵ ق‌
دوی‍ک‌، پ‍ی‌ .ام‌.
م‍ح‍لات‍ی‌، ن‍ص‍ی‍رب‍ن‌ اح‍م‍د
چ‍ن‍دم‍ل‍ت‍ان‍ی‌، ه‍ری‌
م‍ح‍م‍دی‌، آی‍ی‍ن‌،- ۱۳۴۹
ن‍ف‍ی‍س‌ ب‍ن‌ ع‍وض‌
ش‍ری‍ف‌ م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌
ای‍م‍ن‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د ح‍ک‍ی‍م‌
ژزار
م‍رش‍دی‌ ک‍ازرون‍ی‌ ، ج‍لال‌ ب‍ن‌ ام‍ی‍ن‌
خ‍س‍روی‌ م‍وس‍وی‌ ه‍م‍دان‍ی‌، اح‍م‍دع‍ل‍ی‌
اف‍ن‍دی‌، م‍ن‍ص‍وراح‍م‍د
ح‍س‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ری‌،رض‍ا
اب‍ن‌ ب‍ی‍طار، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د،۶۴۶ ق‌
اب‍ن‌ ج‍زل‍ه‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ی‍س‍ی‌
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍ول‌ ک‍ش‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌،طب‌ اس‍لام‍ی‌ وم‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ...
آی‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‌
دارال‍طب‍اع‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ره‌ ب‍ی‍ولاق‌
ب‍ی‌ ن‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ وم‍ک‍م‍ل‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ آق‍ام‍ی‍رزاح‍س‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
دانشکده هایی داروسازی ایران :رتبه بندی آموزشی و بانک اطلاعات ، محصول طرح تدوین راه کار تقسیم وظایف آموزشی در نظام آموزش علوم پزشکی کشور
محمدی ، آیین ،- ۱۳۴۹ ؛  تهران آیین محمدی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1382b‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاج الحکمت
چندملتانی ، هری ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی ومکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تکمیل اختیارات بدیعی ( یاتتمیم اختیارات بدیعی )
مرشدی کازرونی ، جلال بن امین ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ...   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیاض یوسفی
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
التشریح البیطری ( جلد ۱ و۲)
ژزار ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقاله فی الفصد
ابن تلمیذ، هبه الله بن ابن علاء،۵ ق ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
الجامع لمفردات الادویه والاغذیه - جلد ۱ و ۲ و ۳ و ۴
ابن بیطار، عبدالله بن احمد،۶۴۶ ق ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای داروهای تندرستی
خسروی موسوی همدانی ، احمدعلی ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طب اورنگشاهی
ایمن آبادی ، محمد حکیم ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مصطلحات پزشکی غیر عربی در کتب پزشکی و داروسازی عربی
ابن ، ابراهیم ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجربات رضایی
حسن جعفری ،رضا ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرآورده های داروئی طبیعی =citehtnysoib a:stcudorP larutaN lanicideM...
دویک ، پی .ام . ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تقویم الابدان
ابن جزله ، یحیی بن عیسی ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کتاب قرابادین ملی طب سنتی =enicideM foyralumroF lanoitaN
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
عمده المطلبین
افندی ، منصوراحمد ؛  مصر، قاهره دارالطباعه العامره بیولاق   ، ۱۲۸۳ق =۱۸۶۰ م =۱۳۰۰ ی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جنگ الادویه
محلاتی ، نصیربن احمد ؛  تهران کارخانه آقامیرزاحسن   ، ۱۳۳۰ش =۱۲۸۸ ق
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
زادالمسافرین
شریف محمدمهدی بن علینقی ؛  بی جا بی نا   ، ۱۲۶۸ق
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شرح نفیسی (شرحی بر کتاب الموجز ابن نفیس )
نفیس بن عوض ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسلامی ومکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جنگ الادویه
محلاتی ، نصیربن احمد ؛  طهران
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قرابادین جلالی
لکهنو منشی نول کشور   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5