مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : داروس‍ازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌
داروس‍ازی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ داروس‍ازی‌
آم‍وزش‌
 
پدیدآور:
ارس‍لان‍ی‌، زه‍را
دروی‍ش‍ی‌ ن‍ژاد خ‍ن‍ار، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌
اس‍لام‍ی‌، اک‍ب‍ر
ک‍ه‍ن‌ ش‍وح‍ط، ن‍اص‍ر
رف‍اه‍ی‌ ف‍رج‍ادی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
اس‍راردل‌، س‍ع‍ی‍د
ام‍ی‍ر ع‍ض‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
طاه‍ری‌ ف‍رد، ع‍ب‍دال‍ل‍طی‍ف‌
آه‍ن‍گ‍ری‌، ب‍ردی‌
ل‍ئ‍ال‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
ن‍ی‍ک‌ ن‍ژاد، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
ن‍ارن‍ج‍ی‍ه‍ا، ای‍رج‌
زک‍ی‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ص‍ال‍ح‌ آب‍ادی‌ ، ف‍ره‍اد
 
ناشر:
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ه‍م‍ای‍ش‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
داروس‍ازی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات اولین همایش بین المللی طب سنتی ومفردات پزشکی
همایش بین المللی طب سنتی ومفردات پزشکی ( اولین :۱۳۷۹:تهران ) ؛  تهران دبیرخانه همایش ، دانشکده داروسازی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تاریخچه شیمی [ پایان نامه ]
لئالی ، جمشید ؛  تهران داروسازی   ، ۱۳۴۶-۱۳۴۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
داروسازی در دوره صفویه [ پایان نامه ]
زکیی ، محمد رضا ؛  تهران داروسازی   ، ۱۳۷۶-۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
زاج و بررسی معادن آن در ایران [ پایان نامه ]
نیک نژاد، محمد تقی ؛  تهران داروسازی   ، ۱۳۲۳-۱۳۲۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
قوانین داروسازی ایران و کندوکاوی در آن [ پایان نامه ]
اسراردل ، سعید ؛  تهران داروسازی   ، ۱۳۵۳-۱۳۵۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
تاریخ زهرشناسی در ایران [ پایان نامه ]
اسلامی ، اکبر ؛  تهران داروسازی   ، ۱۳۴۷-۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
داروسازی در ایران [ پایان نامه ]
آهنگری ، بردی ؛  تهران داروسازی   ، ۱۳۴۷-۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
کتاب داروسازی در پزشکی [ پایان نامه ]
طاهری فرد، عبداللطیف ؛  تهران داروسازی   ، ۱۳۳۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاریخچه صنعت داروسازی ، ظرفیت اسمی و رسمی کارخانه های داروسازی و رابطه آن با میزان نیاز دارویی کشور[ پایان نامه ]
رفاهی فرجادی تهرانی ، علیرضا ؛  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی داروسازی   ، ۱۳۷۳-۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
تاریخچه آموزش داروسازی در ایران [ پایان نامه ]
امیر عضدی ، حسین ؛  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی داروسازی   ، ۱۳۷۴-۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
تاریخ شفاهی و مستند دانشکده داروسازی دانشگاه تهران ( ۱۳۳۵-۱۳۵۵ه .ش [ ).پایان نامه ]
درویشی نژاد خنار، حبیب الله ؛  علوم پزشکی تهران داروسازی   ، ۱۳۸۰-۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
تاریخچه داروسازی ایران [ پایان نامه ]
نارنجیها، ایرج ؛  تهران داروسازی   ، ۱۳۴۲-۴۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
تاریخچه داروسازی ایران [ پایان نامه ]
کهن شوحط، ناصر ؛  تهران داروسازی   ، ۱۳۳۱-۳۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاریخچه و اهمیت شرکتهای توزیع دارو در نظام دارویی کشور[ پایان نامه ]
ارسلانی ، زهرا ؛  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی داروسازی   ، ۱۳۷۸-۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی درمانهای دندانپزشکی در ادوار گذشته [ پایان نامه ]
صالح آبادی ، فرهاد ؛  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی داروسازی   ، ۱۳۵۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گروه داروسازی سنتی . دانشکده داروسازی شیراز در سال ۱۳۹۳
دانشکده داروسازی شیراز .گروه داروسازی ؛  شیراز دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک