مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دارال‍ف‍ن‍ون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
زن‍اش‍وی‍ی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌ ج‍ن‍س‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
داروس‍ازی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍وس‍ت‌ - ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ا و دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا
چ‍ش‍م‌ - ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
پ‍زش‍ک‍ی‌
چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا - درم‍ان‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ش‍ل‍م‍ی‍ر، ی‍وه‍ان‌ ال‌.
ع‍اش‍وری‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍ر
ت‍ف‍رش‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ک‍ری‍زل‌،
ف‍ل‍م‍ن‍گ‍ی‌، ش‍ل‍ی‍م‍ر
ش‍ی‍خ‌ م‍ح‍م‍د خ‍ان‌
ش‍ل‍م‍ی‍ر، ی‍وه‍ان‌ ال‌
ف‍ی‍ل‍س‍وف‌ ال‍دول‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دارال‍ف‍ن‍ون‌
دار ال‍خ‍لاف‍ه‌ طه‍ران‌ ، م‍درس‍ه‌ دارال‍ف‍ن‍ون‌
[م‍درس‍ه‌ دارال‍ف‍ن‍ون‌]
چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ م‍درس‍ه‌ دارال‍ف‍ن‍ون‌
م‍طب‍ع‌ دارال‍ف‍ن‍ون‌
دارال‍ف‍ن‍ون‌
م‍طب‍ه‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ دارال‍ف‍ن‍ون‌
م‍طب‍ع‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ م‍درس‍ه‌ دارال‍ف‍ن‍ون‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مفتاح الادویه ناصری به انضمام رساله در مرض آنفولانزا
فیلسوف الدوله ، عبدالحسین ؛  تهران دارالفنون   ، ۱۳۰۹ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نامه احمدی یاحفظ الصحه اسلامی
عاشوری قزوینی ، امیر ؛  تهران مطبع دارالفنون   ، ۱۳۳۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جواهر الحکمه ناصری (چاپ سنگی )
کریزل ، ؛  طهران چاپخانه مدرسه دارالفنون   ، ۱۳۰۴ش =۱۸۸۲ م =۱۲۶۱ ق
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تراپوتیک و داروسازی
تفرشی ، ابوالحسن ؛  تهران مطبهع علمیه دارالفنون   ، ۱۳۵۵ق .=۱۳۱۲ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ضیاء الناظرین
شیخ محمد خان ؛  تهران دار الخلافه طهران ، مدرسه دارالفنون   ، ۱۳۱۰ق .=۱۳۰۰ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قواعدالامراض = کلیات طب فرنگی
فلمنگی ، شلیمر ؛  تهران انتشارات دارالفنون   ، ۱۲۹۲ق =۱۳۰۰ ی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جلاء العیون
شلمیر، یوهان ال ؛  تهران [مدرسه دارالفنون ]   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مفتاح الادویه ناصری
فیلسوف الدوله ، عبدالحسین ؛  طهران مطبعه علمیه مدرسه دارالفنون   ، ۱۳۰۹ق . = ۱۲۷۰ ش . = ۱۸۹۲ م .
شماره راهنما: ‭WB‬,‭55‬,‭m984F.‬,‭1270‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زینه الابدان
شلمیر، یوهان ال . ؛  طهران دارالفنون   ، ۱۲۷۹ق . = ۱۲۴۱ ش . = ۱۸۶۳ م .
شماره راهنما: ‭WR‬,‭140‬,‭z443S.‬,‭1241‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک