مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دارال‍خ‍لاف‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ا و دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
ان‍دام‌ ه‍ا -ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ح‍ک‍ی‍م‍ب‍اش‍ی‌، م‍ی‍رزاس‍ی‍درض‍ی‌
ت‍ف‍رش‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ه‍روی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
م‍وس‍وی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دج‍واد
ک‍رم‍ان‍ش‍ه‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ پ‍ی‍ر م‍ح‍م‍د
ف‍ل‍م‍ن‍ک‍ی‌، ش‍ل‍م‍ی‍ر
ص‍ال‍ح‌ ه‍روی‌، م‍ح‍م‍دص‍ال‍ح‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۱۲۸۳ ق‌ ؟
 
ناشر:
دارال‍خ‍لاف‍ه‌ ت‍ه‍ران‌
دارال‍خ‍لاف‍ه‌؟ دارال‍طب‍اع‍ه‌ ع‍ال‍ی‍چ‍اه‌؟
دارال‍خ‍لاف‍ه‌ طه‍ران‌ ب‍ه‌ م‍س‍اع‍دت‌ آق‍ام‍ی‍رزاس‍ی‍درض‍ی‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ب‍اش‍ی‌
دارال‍خ‍لاف‍ه‌ طه‍ران‌
دارال‍خ‍لاف‍ه‌ ن‍اص‍ری‍ه‌ ال‍ب‍اه‍ره‌
دارال‍خ‍لاف‍ه‌
دارال‍خ‍لاف‍ه‌ آق‍ام‍ی‍رزا ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر طه‍ران‍ی‌
دارال‍خ‍لاف‍ه‌ آق‍ام‍ی‍رزاع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍رطه‍ران‍ی‌
م‍طب‍ع‍ه‌ آق‍ا م‍ی‍رزا ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر طه‍ران‍ی‌ ، دارال‍خ‍لاف‍ه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نسخ المرکبات الشافیه للعلاج
حکیمباشی ، میرزاسیدرضی ؛  طهران دارالخلافه ؟ دارالطباعه عالیچاه ؟   ، ۱۹۶۱م =۱۲۸۳ ق =۱۳۰۰ ی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کوفت
کرمانشهانی ، محمد بن پیر محمد ؛  تهران دارالخلافه ناصریه الباهره   ، ۱۲۹۷ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قرابادین صالحی ( تحفه الصالحین )
صالح هروی ، محمدصالح بن محمد،۱۲۸۳ ق ؟ ؛  تهران دارالخلافه طهران به مساعدت آقامیرزاسیدرضی حکیم باشی   ، ۱۲۸۴ق
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مستطاب پاتولوژی طبی
موسوی اصفهانی ، محمدباقربن محمدجواد ؛  تهران دارالخلافه طهران   ، ۱۳۰۰ه =۱۳۰۰ ی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بحرالجواهر معجم الطب الطبیعی
هروی ، محمد بن یوسف ؛  تهران دارالخلافه تهران   ، ۱۲۸۸ق .=۱۳۰۰ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بحرالجواهر
هروی ، محمد بن یوسف ؛  طهران مطبعه آقا میرزا علی اکبر طهرانی ، دارالخلافه تهران   ، ۱۲۸۸ق .=۱۳۰۰ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شفائیه
فلمنکی ، شلمیر ؛  تهران دارالخلافه آقامیرزا علی اکبر طهرانی   ، ۱۲۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شفائیه
فلمنکی ، شلمیر ؛  تهران دارالخلافه آقامیرزاعلی اکبرطهرانی   ، ۱۲۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مطلع الطب ناصری
تفرشی ، ابوالحسن ؛  طهران دارالخلافه   ، ۱۲۹۹
شماره راهنما: ‭WB‬,‭55‬,‭m421T.‬,‭1299‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک