مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : خ‍ی‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌
اس‍لام‍ی‌، ک‍ش‍وره‍ای‌ -- ش‍اه‍ان‌ و ف‍رم‍ان‍روای‍ان‌ -- ن‍س‍ب‍ن‍ام‍ه‌
زب‍ان‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
اس‍لام‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍ی‍وه‌ ه‍ا - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- آل‍م‍ان‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ --م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
خ‍وان‍دم‍ی‍ر، غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ه‍م‍ام‌ال‍دی‍ن‌
زام‍ب‍اور، ادوارد ری‍ت‍رف‍ون‌
ح‍ی‍دری‌، پ‍روی‍ز
م‍درس‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ح‍ی‍دری‌، پ‍روی‍ز،- ۱۳۰۲
رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌
 
ناشر:
خ‍ی‍ام‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ خ‍ی‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ خیام :فارسی - آلمانی ، دارای ۵۰۰۰۰ واژه بسیط و مرکب فارسی ...
حیدری ، پرویز ؛  [تهران ] خیام   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ خیام آلمانی فارسی :حاوی ۲۵۰۰۰ واژه با مترادفات و مشتقات صحیح و صرف افعال بیقاعده
حیدری ، پرویز،- ۱۳۰۲ ؛  [تهران ] خیام   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
غذا و شفا
رجحان ، محمد صادق ؛  تهران خیام   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
غذا و شفا
رجحان ، محمد صادق ؛  تهران خیام   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
غذا و شفا
رجحان ، محمد صادق ؛  تهران خیام   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نسب نامه خلفا و شهریاران و سیر تاریخی حوادث اسلام
زامباور، ادوارد ریترفون ؛  تهران کتابفروشی خیام   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نسب نامه خلفا و شهریاران و سیر تاریخی حوادث اسلام
زامباور، ادوارد ریترفون ؛  تهران کتابفروشی خیام   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر
خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین ؛  تهران کتابفروشی خیام   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ریحانه الادب فی تراجم المعروفین بالکینه او اللقب یا کنی و القاب : مشتمل بر ترجمه حال فقها و حکما
مدرس ، محمدعلی ؛  تهران خیام   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک