مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : خ‍طاب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍رب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ - ت‍اری‍خ‌
داروس‍ازی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ان‍دل‍س‌ --ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
خ‍طاب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍رب‍ی‌
خ‍طاب‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ع‍رب‍ی‌
اب‍ن‌ ب‍ی‍طار، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د
ال‍س‍ل‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌ ب‍ن‌ ح‍ب‍ی‍ب‌
 
ناشر:
دار ال‍غ‍رب‌ الاس‍لام‍ی‌
دارال‍غ‍رب‌ الاس‍لام‍ی‌
دار ال‍م‍غ‍رب‌ الاس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الطب و الاطباء فی اندلس الاسلامی
خطابی ، محمد عربی ؛  لبنان دار الغرب الاسلامی   ، ۱۹۸۸م .=۱۳۶۷ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الطب و الاطبا فی الاندلس الاسلامیه ، دراسه ، تراجم و نصوص
خطابی ، محمد عربی ؛  بیروت دار المغرب الاسلامی   ، ۱۹۸۸م .=۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تنقیح مفردات ابن بیطار العشاب المالقی من کتابه الجامع
ابن بیطار، عبدالله بن احمد ؛  بیروت دار المغرب الاسلامی   ، ۱۹۹۰م .=۱۴۱۰ ق .=۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الطب و الاطباء فی الاندلس الاسلامیه
خطابی ، محمد عربی ؛  بیروت دارالغرب الاسلامی   ، ۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
الطب و الاطبا فی الاندلس الاسلامیه
خطابی ، محمد عربی ؛  بیروت ۱۹۹۲م .=۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طب العرب
السلمی ، عبدالملک بن حبیب ؛  بیروت دارالغرب الاسلامی   ، ۱۹۸۸م . =۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک