مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍ی‍دری‌، پ‍روی‍ز،- ۱۳۰۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍ی‍دری‌، پ‍روی‍ز،- ۱۳۰۲
 
ناشر:
خ‍ی‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ خیام آلمانی فارسی :حاوی ۲۵۰۰۰ واژه با مترادفات و مشتقات صحیح و صرف افعال بیقاعده
حیدری ، پرویز،- ۱۳۰۲ ؛  [تهران ] خیام   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک