مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍ی‍دری‌، رس‍ول‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ا و دس‍ت‍ور ال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا
روزه‌ و ت‍غ‍ذی‍ه‌
 
پدیدآور:
ح‍ی‍دری‌، رس‍ول‌
ح‍ی‍دری‌ راد، غ‍زال‍ه‌
دری‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍درس‍ول‌
 
ناشر:
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌، س‍ب‍ح‍ان‌ ن‍ور
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ازن‍دران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
۳۶۵روز با غذاهای گیاهی ایرانی
حیدری ، رسول ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و آداب روزه داری با غذاهای طبیعی
دریایی ، محمدرسول ؛  تهران سفیر اردهال ، سبحان نور   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله فارسی
 
 
مروری بر علل انواع و درمان خشکی دهان و بیماری های مرتبط با آن در طب سنتی ایرانی
حیدری راد، غزاله ؛  ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران   ، ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک