مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍اج‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ت‍ف‍رق‍ه‌
س‍ال‍ش‍م‍ار
 
پدیدآور:
ح‍اج‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
دارال‍ف‍ک‍ر
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون
حاجی خلیفه ، مصطفی بن عبدالله ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۹۸۲م .=۱۳۶۱ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه تقویم التواریخ ( سالشمار رویدادهای مهم جهان تا آغاز آفرینش تا سال ۱۰۸۵ هجری قمری )
حاجی خلیفه ، مصطفی بن عبدالله ؛  تهران مرکز پژوهشی میراث مکتوب   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جنگ کاتب چلبی
حاجی خلیفه ، مصطفی بن عبدالله ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک