مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍لال‌ ش‍ک‍وه‍ی‌، ج‍لال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ان‍ور ش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ت‍ص‍وی‍رب‍رداری‌ ب‍ا رزون‍ان‍س‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌
داروه‍ا -- خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - اب‍زار و و س‍ای‍ل‌
چ‍غ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۷۴۵ق‌ .ق‍ان‍ون‍چ‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ و ای‍ران‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ج‍ان‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- م‍راغ‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌
م‍س‍ت‍راح‌
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ق‍الات‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- س‍ه‍ن‍د
طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- داروس‍ازی‌ -- ت‍ا ق‍رن‌۱۴
طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ -- داروه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ج‍ی‍ن‌ س‍ی‍ن‍گ‌ -- م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. م‍ع‍اون‍ت‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ -- اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ک‍ودک‍ان‌ -- س‍لام‍ت‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌
ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌ ت‍رک‍ی‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‌ ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -- م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ق‍درت‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍اف‍ظ
ق‍زوی‍ن‍ی‌، زک‍ری‍ا ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ج‍لال‌ ش‍ک‍وه‍ی‌، ج‍لال‌
ج‍لال‌ ش‍ک‍وه‍ی‌ ، ج‍لال‌
ک‍م‍ون‍ی‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌، زک‍ری‍ا ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود
ه‍م‍ای‍ی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
ج‍لال‌ ش‍ک‍وه‍ی‌، ج‍لال‍ی‌
ج‍لال‌ ش‍ک‍وه‍ی‌، ج‍لال‌،۱۳۲۹-
ع‍ام‍ری‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۲۳-
رئ‍ی‍س‌ الاطب‍اء، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌
ب‍ی‍گ‌ ب‍اب‍اپ‍ور، ی‍وس‍ف‌
ج‍لال‌ ش‍ک‍وه‍ی‌، ج‍لال‌، ۱۳۲۹-
چ‍غ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر ، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ دائ‍م‍ی‌ ت‍دوی‍ن‌ دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ و اس‍لام‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ دای‍م‍ی‌ ت‍دوی‍ن‌ دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ و اس‍لام‌
م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر
م‍ی‍رم‍اه‌
م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر ژ
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ :م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اورتوپدی وIRM
جلال شکوهی ، جلال ، ۱۳۲۹- ؛  [تهران ] نشر علوم پایه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WN‬,‭185‬,‭o62J.‬,‭1376‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و بهداشت آبریزگاه
جلال شکوهی ، جلال ،۱۳۲۹- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
القانون فی الطب
ابن سینا، حسین ابن عبدالله ؛  تهران منشور سمیر ، دبیرخانه دائمی تدوین دانشنامه تاریخ پزشکی ایران و اسلام   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فهرست دستنویس های ترکی در کتابخانه های جهان
بیگ باباپور، یوسف ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قاموس القانون فی الطب لابن سینا، مشتمل علی الاصطلاحات المستعمله ....
ابن سینا، حسین ابن عبدالله ؛  تهران دبیرخانه دایمی تدوین دانشنامه تاریخ پزشکی ایران و اسلام   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مستحضر الطبیب و مستبشر اللبیب ( ترجمه و شرح لغات مشکله قانونچه فی الطب چغمینی )
چغمینی ، محمود بن محمد ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
احیاء الاطفال مظفری
رئیس الاطباء، علی بن زین العابدین ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بهج الحذاقت
قدرت احمد بن حافظ ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع تجهیزات و فرآورده های رادیولوژی پزشکی هسته ای و رادیوتراپی
عامری ، اکبر، ۱۳۲۳- ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭WN‬,‭150‬,‭k215A.‬,‭1382‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اسناد پزشکی ایران موجود در آرشیو مرکز اسناد ملی ایران
جلال شکوهی ، جلال ؛  تهران انتشارات علمی فرهنگی شعبانی :منشور سمیر   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه مقالات تاریخ پزشکی و طب سنتی ایران و اسلام ( مرجع مقالات چاپی در مجلات مختلف سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۹۰ ش ، در حوزه طب سنتی و تاریخ پزشکی )
جلال شکوهی ، جلال ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
داروهای ترکیبی پرکاربرد( در آثار پزشکان ایرانی دوره اسلامی )
جلال شکوهی ، جلالی ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گیاهان دارویی و عرقیات گیاهی
جلال شکوهی ، جلال ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
منافع الحیوان
قزوینی ، زکریا بن محمد ؛  تهران منشور سمیر ژ   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طب و طبابت در مراغه
جلال شکوهی ، جلال ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مفردات حیوانی
جلال شکوهی ، جلال ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
یادداشت های طبی استاد جلال الدین همایی
همایی ، جلال الدین ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
داروهای معدنی و کاربرد آن در طب سنتی
کمونی قزوینی ، زکریا بن محمد بن محمود ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بیخ چینی ( جین سینگ )
جلال شکوهی ، جلال ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به تاریخچه پرتونگاری پزشکی
جلال شکوهی ، جلال ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2