مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍لال‌ ش‍ک‍وه‍ی‌، ج‍لال‌،۱۳۲۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ص‍وی‍رب‍رداری‌ ب‍ا رزون‍ان‍س‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌
داروه‍ا -- خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - اب‍زار و و س‍ای‍ل‌
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ و ای‍ران‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. م‍ع‍اون‍ت‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ -- اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
م‍س‍ت‍راح‌
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ق‍الات‌
طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ -- داروه‍ای‌ ک‍ان‍ی‌ -- ج‍واه‍رش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ج‍لال‌ ش‍ک‍وه‍ی‌، ج‍لال‍ی‌
ج‍لال‌ ش‍ک‍وه‍ی‌، ج‍لال‌،۱۳۲۹-
ع‍ام‍ری‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۲۳-
ج‍لال‌ ش‍ک‍وه‍ی‌، ج‍لال‌
ج‍لال‌ ش‍ک‍وه‍ی‌، ج‍لال‌، ۱۳۲۹-
 
ناشر:
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ :م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر
م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
م‍ی‍رم‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اورتوپدی وIRM
جلال شکوهی ، جلال ، ۱۳۲۹- ؛  [تهران ] نشر علوم پایه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WN‬,‭185‬,‭o62J.‬,‭1376‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و بهداشت آبریزگاه
جلال شکوهی ، جلال ،۱۳۲۹- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع تجهیزات و فرآورده های رادیولوژی پزشکی هسته ای و رادیوتراپی
عامری ، اکبر، ۱۳۲۳- ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭WN‬,‭150‬,‭k215A.‬,‭1382‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اسناد پزشکی ایران موجود در آرشیو مرکز اسناد ملی ایران
جلال شکوهی ، جلال ؛  تهران انتشارات علمی فرهنگی شعبانی :منشور سمیر   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه مقالات تاریخ پزشکی و طب سنتی ایران و اسلام ( مرجع مقالات چاپی در مجلات مختلف سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۹۰ ش ، در حوزه طب سنتی و تاریخ پزشکی )
جلال شکوهی ، جلال ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
داروهای ترکیبی پرکاربرد( در آثار پزشکان ایرانی دوره اسلامی )
جلال شکوهی ، جلالی ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به تاریخچه پرتونگاری پزشکی
جلال شکوهی ، جلال ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جواهرشناسی و خواص دارویی جواهرات در طب سنتی
جلال شکوهی ، جلال ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک