مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍لال‌ش‍ک‍وه‍ی‌، ج‍لال‌،۱۳۲۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - اب‍زار و و س‍ای‍ل‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. م‍ع‍اون‍ت‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ -- اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
م‍س‍ت‍راح‌
م‍واد ح‍اج‍ب‌
 
پدیدآور:
ج‍لال‌ ش‍ک‍وه‍ی‌، ج‍لال‌،۱۳۲۹-
ع‍ام‍ری‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۲۳-
ج‍لال‌ش‍ک‍وه‍ی‌، ج‍لال‌،۱۳۲۹-
ج‍لال‌ ش‍ک‍وه‍ی‌، ج‍لال‌
 
ناشر:
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ :م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر
م‍ی‍رم‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مواد حاجب در رادیولوژی :مبانی ، کاربردها و عوارض ویژه پزشکان و جامعه پزشکی
جلال شکوهی ، جلال ،۱۳۲۹- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WN‬,‭160‬,‭m62J.‬,‭1385‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و بهداشت آبریزگاه
جلال شکوهی ، جلال ،۱۳۲۹- ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع تجهیزات و فرآورده های رادیولوژی پزشکی هسته ای و رادیوتراپی
عامری ، اکبر، ۱۳۲۳- ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭WN‬,‭150‬,‭k215A.‬,‭1382‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اسناد پزشکی ایران موجود در آرشیو مرکز اسناد ملی ایران
جلال شکوهی ، جلال ؛  تهران انتشارات علمی فرهنگی شعبانی :منشور سمیر   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک