مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۶ ق‌
م‍زاج‌ ه‍ا - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
م‍زاج‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- ق‍رن‌۶ ق‌.
 
پدیدآور:
ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ن‌
ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ق‌ ۵۳۱-۴۳۴
ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار م‍ل‍ی‌، چ‍اپ‌ ب‍ه‍م‍ن‌
Presses Universitaires d'IranTeheran: Institut francais de recherche en Iran
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ :ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره خوارزمشاهی
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۰-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره خوارزمشاهی چاپ عکسی از روی نسخه ای خطی کهن
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره خوارزمشاهی نسخه خطی کتابخانه ملی
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛  تهران کتابخانه ملی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره خوارزمشاهی
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛  تهران انتشارات انجمن آثار ملی ، چاپ بهمن   ، [۱۳۴۴]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره خوارزمشاهی
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۴-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الاغراض الطبیه و المباحث العلائیه
جرجانی ، اسماعیل بن الحسن ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ :فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۴۵۱۳۸.
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
Discours sur l'oeil d'Esmail Gorgani/ traduit et annote par B.Thierry de Crussol des Epesse
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ، ق ۵۳۱-۴۳۴ ؛  تهران Presses Universitaires d'IranTeheran: Institut francais de recherche en Iran   ، 1998 = 1377.
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زبده الطب
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک