مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ام‍ع‍ه‌ ق‍ار ی‍ون‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍راح‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ش‍طش‍اط، ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د س‍ع‍د
 
ناشر:
ج‍ام‍ع‍ه‌ ق‍ار ی‍ون‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طب العیون فی الحضاره العربیه الاسلامیه ( ۸-۳ه /۱۴-۹م )
حاسی ، علی محمد سعد ؛  لیبی ، بنغازی جامعه قار یونس   ، ۲۰۰۸=۱۴۲۹=۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الجراحه فی الطب العربی
شطشاط، علی حسین ؛  بنغازی جامعه قار یونس   ، ۱۹۹۹م . =۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک