مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا - درم‍ان‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ و روم‍ی‌
ع‍ن‍اص‍ر م‍وج‍ود در ب‍دن‌
م‍زاج‌ - ان‍واع‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ و روم‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ و روم‍ی‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
رس‍ائ‍ل‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌، ۱۲۹- ۱۹۹ م‌
ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌، ۱۲۹- ۱۹۹ م‌، nelaG - آث‍ارم‍ن‍س‍وب‌ - رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌، ۱۲۹- ۱۹۹ م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ و روم‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌،۱۹۹-۱۲۹ م‌ - .م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌
ج‍ال‍ی‍ن‍وس‌،
ح‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌،
اب‍ن‌ رش‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د،
 
ناشر:
ال‍ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍م‍ائ‍ه‌ ال‍ک‍ت‍اب‌
م‍طب‍ع‍ه‌ دارال‍ک‍ت‍ب‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ وم‍ک‍م‍ل‌
م‍طب‍ع‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍ول‍ک‍ش‍ور
ال‍ه‍ی‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
ال‍ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ال‍ک‍ت‍اب‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا آک‍ادم‍ی‌
دپ‍ارت‍م‍ان‌ ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ پ‍اری‍س‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا اک‍ادم‍ی‌
دار ال‍ک‍ت‍اب‌
ال‍ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه شش کتاب ازجالینوس : کتاب العلل والاعراض ، کتاب الاعضا، الالمه ...
جالینوس ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی ومکمل   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جوامع السکندرانیین ، مجموعه ای از تالیفات جالینوس ، مشتمل بر
جالینوس ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
منافع الاعضاء
جالینوس ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هشت کتاب طبی از جالینوس
جالینوس ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ملخص فصول بقراطی
جالینوس ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جالینوس الصناعه الصغیر :نقل ابی زیدحنین بن اسحق العبادی المتطبب
جالینوس ، ؛  مصر الهیئه المصریه العامه الکتاب   ، ۱۹۸۸م =۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جالینوس فی فرق الطب للمتعلمین : نقل ابی زیدحنین بن اسحق العبادی المتطبب
جالینوس ، ؛  مصر مطبعه دارالکتب   ، ۱۹۷۷م =۱۳۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آثار جالینوس
جالینوس ؛  پاریس دپارتمان نسخ خطی کتابخانه ملی پاریس   ، ۱۹۷۷م .= ۱۳۵۷ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جالینوس الی غلوقن فی التاتی ...
حنین بن اسحاق ، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تلخیصات ابن رشد ازتالیفات جالینوس
ابن رشد، محمد بن احمد، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتاب فی المزاج جالینوس
جالینوس ؛  هند ابن سینا آکادمی   ، ۲۰۰۸م .=۱۴۲۹ ق .=۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کتاب النبض الصغیر
جالینوس ؛  هند ابن سینا آکادمی   ، ۲۰۰۷م .=۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتاب فی فرق الطب
جالینوس ؛  هند ابن سینا اکادمی   ، ۲۰۰۸م .=۱۴۲۹ ق .=۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کتاب فی العناصر جالینوس
جالینوس ؛  هند ابن سینا آکادمی   ، ۲۰۰۸م .=۱۴۲۹ ق .=۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جالینوس فی الفرق الطب للمتعلمین نقل ابی زید حنین بن اسحق العبادی المتطب
جالینوس ؛  مصر دار الکتاب   ، ۱۹۷۷م .=۱۳۹۸ ق .=۱۳۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه شرح جالینوس برفصول بقراط و سه کتاب طبی دیگر
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مخلص الفصول بقراطی
جالینوس ؛  لکهنو مطبع منشی نولکشور   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جالینوس الی غلوقن فی التاتی لشفاء الامراض
جالینوس ؛  قاهره الهیئه المصریه المائه الکتاب   ، ۱۹۸۲م .=۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جالینوس فی الاسطقسات علی رای ابقراط
جالینوس ؛  قاهره الهیه المصریه للکتاب   ، ۱۹۸۶م .=۱۳۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جالینوس الی طوثرن فی النبض للمتعلمین
جالینوس ؛  قاهره الهیئه المصریه للکتاب   ، ۱۹۸۵م .=۱۳۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2