مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ت‍ون‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا - درم‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -درم‍ان‌
ع‍ل‍وم‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
م‍غ‍ز - ت‍ش‍ری‍ح‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
م‍س‍ع‍ودی‌، س‍اس‍ی‌
اب‍ن‌ ال‍ج‍زار، اح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
س‍ی‍وطی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
اب‍ن‌ ب‍ی‍طار، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د
م‍ن‍ص‍ور، ع‍ب‍دال‍ح‍ف‍ی‍ظ
اب‍ن‌ اس‍ک‍ول‍س‍ت‍ی‍ک‍ه‌ ، ق‍س‍طوس‌
اب‍ن‌ رج‍ب‌، ع‍ب‍دال‍خ‍ال‍ق‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ب‍ی‍ت‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌
دارال‍ف‍ک‍ر
دار ال‍م‍غ‍رب‌ الاس‍لام‍ی‌ ، ب‍ی‍ت‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌
م‍طب‍ع‍ه‌ س‍وج‍ی‍م‌
ب‍ی‍ت‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌، م‍طب‍ع‍ه‌ وف‍اء
م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ت‍ون‍س‍ی‌ ل‍ل‍ع‍ل‍وم‌ و الاداب‌ و ال‍ف‍ن‍ون‌
ال‍م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ت‍ون‍س‍ی‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ و الاداب‌ و ال‍ف‍ن‍ون‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ دار ال‍م‍ع‍ارف‌ ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الزرع
ابن اسکولستیکه ، قسطوس ؛  تونس مطبعه سوجیم   ، ۲۰۱۰م =۱۴۳۱ ه =۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
المنصوری فی البیزره
منصور، عبدالحفیظ ؛  تونس بیت الحکمه   ، ۱۹۸۹م =۱۴۲۹ ه =۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زاد المسافر و قوت الحاضر
ابن الجزار، احمد بن ابراهیم ؛  تونس المجمع التونسی العلوم و الاداب و الفنون   ، ۱۹۹۹م .=۱۳۷۸ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
علم الامراض فی الطب العربی الاسلامی
ابن رجب ، عبدالخالق ؛  تونس بیت الحکمه ، مطبعه وفاء   ، ۲۰۱۰م =۱۴۳۱ ه =۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر کتاب دیاسقوریدوس فی الادویه المفرده
ابن بیطار، عبدالله بن احمد ؛  بیروت ، تونس دار المغرب الاسلامی ، بیت الحکمه   ، ۱۹۹۰م .=۱۴۱۱ ق .=۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
النباتات الطبیه
مسعودی ، ساسی ؛  تونس دارالفکر   ، ۲۰۰۵م =۱۴۲۶ ه =۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشریح الدماغ عند ابن سینا
ابن سینا، حسین بن عبدالله ؛  تونس مجمع التونسی للعلوم و الاداب و الفنون   ، ۲۰۰۲م .=۱۴۲۳ ق .=۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
الرحمه فی الطب و الحکمه
سیوطی ، جلال الدین عبدالرحمن ؛  تونس منشورات دار المعارف للطباعه و النشر   ، ۱۹۸۹م .=۱۴۱۰ ق .=۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک