مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ت‍ف‍رش‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ا و دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا
ان‍س‍ان‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ل‍ول‍ی‌
ت‍ش‍ری‍ح‌ اع‍ض‍ا
ادوی‍ه‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -- م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‌
داروس‍ازی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ادوی‍ه‌ ه‍ا - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍ف‍رش‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
م‍ری‍ض‍خ‍ان‍ه‌ م‍ب‍ارک‍ه‌ دول‍ت‍ی‌
ب‍ی‌ ن‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍طب‍ه‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ دارال‍ف‍ن‍ون‌
دارال‍خ‍لاف‍ه‌
م‍ری‍ض‍خ‍ان‍ه‌ م‍ب‍ارک‍ه‌ م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی
تفرشی ، ابوالحسن ؛  تهران بی نا   ، ۱۳۱۵ش =۱۲۷۳ ق
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تراپوتیک و داروسازی
تفرشی ، ابوالحسن ؛  تهران مطبهع علمیه دارالفنون   ، ۱۳۵۵ق .=۱۳۱۲ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجمع الادویه ناصری
تفرشی ، ابوالحسن ؛  تهران مریضخانه مبارکه دولتی   ، ۱۳۰۸ق .=۱۳۰۰ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجمع الادویه ناصری
تفرشی ، ابوالحسن ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی سلولی و...
تفرشی ، ابوالحسن ؛  تهران مریضخانه مبارکه مظفرالدین شاه   ، ۱۳۱۵ق .=۱۸۹۷ م . =۱۳۰۰ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشریح
تفرشی ، ابوالحسن ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی
تفرشی ، ابوالحسن ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجمع الادویه ناصری
تفرشی ، ابوالحسن ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی عمومی ، خصوصی و سلولی
تفرشی ، ابوالحسن ؛  ۱۳۱۵ق . = ۱۲۷۶ ش . = ۱۸۹۸ م .
شماره راهنما: ‭QT‬,‭18.2‬,‭p421T.‬,‭1276‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مطلع الطب ناصری
تفرشی ، ابوالحسن ؛  طهران دارالخلافه   ، ۱۲۹۹
شماره راهنما: ‭WB‬,‭55‬,‭m421T.‬,‭1299‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تشریح بدن انسان
تفرشی ، ابوالحسن ؛  طهران ۱۳۱۲ق . = ۱۲۷۳ ش . = ۱۸۹۵ م .
شماره راهنما: ‭QS‬,‭18.2‬,‭t421T.‬,‭1273‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مطالب اصلیه تراپوتیک و دواسازی طبی
تفرشی ، ابوالحسن ؛ 
شماره راهنما: ‭WB‬,‭925‬,‭m421T.‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک