مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍غ‍ذی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌
چ‍اق‍ی‌ - درم‍ان‌
زن‍ان‌ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -درم‍ان‌
ادوی‍ه‌ ه‍ا - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ادوی‍ه‌ ه‍ا - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ل‍ی‍پ‍ی‍ده‍ا در ت‍غ‍ذی‍ه‌ ان‍س‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
ادوی‍ه‌ ه‍ا - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ت‍غ‍ذی‍ه‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ --ای‍ران‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍اق‍ل‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌، ۱۳۲۹-
اس‍رائ‍ی‍ل‍ی‌، اس‍ح‍اق‌ ب‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌
م‍ام‍ون‌، اس‍ام‍ه‌ ص‍دی‍ق‌
ارن‍اووط، م‍ح‍م‍د ال‍س‍ی‍د
ه‍ن‍دوش‍اه‌ اس‍ت‍رآب‍ادی‌، ح‍ک‍ی‍م‌ م‍ح‍م‍دق‍اس‍م‌ ب‍ن‌ غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
ح‍ض‍ری‌، ام‍ی‍ن‌
ه‍روی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌
م‍ح‍م‍دی‌، آی‍ی‍ن‌،- ۱۳۴۹
ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌
رازی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ زک‍ری‍ا
اب‍ن‌ زری‍ن‌ ت‍ج‍ی‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
اب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍زم‌
ک‍اظم‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ی‍رغ‌، س‍وزن‌
اب‍وال‍ع‍لاج‌، ی‍وس‍ف‌
ح‍ک‍ی‍م‌ س‍ی‍د، ف‌ض‍ل‌ ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍طب‍ع‍ه‌ م‍ب‍ارک‍ه‌ ش‍اه‍ن‍ش‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
دارال‍ع‍ل‍م‌ ل‍ل‍م‍لای‍ی‍ن‌
گ‍ف‍ت‍ار
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ م‍دب‍ول‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ک‍ن‍وز
ال‍دار ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ل‍ب‍ن‍ان‍ی‍ه‌
خ‍ی‍ام‌
آئ‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‌: ری‍ت‍ا م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌: رام‍ی‍ن‌ م‍ت‍رج‍م‍ی‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ب‍ک‍ی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیوپاتولوژی و بیوشیمی چربیها
عاقلی ، نسرین ، ۱۳۲۹- ؛  تهران گفتار   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رشته علوم تغذیه :رتبه بندی آموزشی و بانک اطلاعات ، محصول طرح تدوین راه کار تقسیم وظایف آموزشی ...
محمدی ، آیین ،- ۱۳۴۹ ؛  تهران آئین محمدی : ریتا مجتهدزاده : رامین مترجمی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭18‬,‭796m71J.‬,‭1383b‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الاعشاب و النباتات
ارناووط، محمد السید ؛  بی جا الدار المصریه اللبنانیه   ، ۲۰۰۹=۱۴۳۰=۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
غذا و شفا
رجحان ، محمد صادق ؛  تهران خیام   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
غذا و شفا
رجحان ، محمد صادق ؛  تهران خیام   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه الوقایه و الاستشفاء الطبیعی
مامون ، اسامه صدیق ؛  ریاض مکتبه العبکیان   ، ۲۰۰۴=۱۴۲۵=۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
صالح العلاج
کاظم ، محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کنز الفوائد فی تنویع الموائد
تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فضاله الخوان فی طیبات الطعام و الالوان
ابن زرین تجیبی ، علی بن محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
الشامل فی الصناعه الطبیه (الادویه و الاغذیه )
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قوت لایموت
حکیم سید، ف ضل علی ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
العلاج الطبیعی للنساء وصفات من الطبیعه ، افضل ...
بیرغ ، سوزن ؛  بیروت دارالعلم للملایین   ، xx۲۰م = xx۱۴ه = x۱۳۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه رسائل طبی محمدبن زکریای رازی
رازی ، محمدبن زکریا ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مستطاب مخزن الادویه
حبیب الله ؛  طهران مطبعه مبارکه شاهنشاهی   ، ۱۳۳۲ق =۱۳۰۰ ی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بحر الجواهر فی الطب
هروی ، محمد بن یوسف ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بحر الجواهر
هروی ، محمد بن یوسف ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
الاغذیه و الادویه
اسرائیلی ، اسحاق بن سلیمان ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دواء لکل داء
حضری ، امین ؛  قاهره مکتبه مدبولی   ، ۲۰۰۳م .=۱۴۲۴ ق .=۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طب فرشته (دستورالاطباءیااختیارات قاسمی )
هندوشاه استرآبادی ، حکیم محمدقاسم بن غلامعلی ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
۲۵۰وصفه للعلاج السمنه ...
ابوالعلاج ، یوسف ؛  قاهره کنوز   ، ۲۰۰۹م .=۱۴۳۰ ق . =۱۳۸۸ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6