مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ش‍ری‍ح‌ اع‍ض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ش‍ری‍ح‌ اع‍ض‍ا
ت‍ش‍ری‍ح‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ش‍ری‍ح‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌، ق‍رن‌۱۳ ق‌
ق‍رش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍زم‌
ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ت‍ف‍رش‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ش‍ل‍م‍ی‍ر، ی‍وه‍ان‌ ال‌.ر
ک‍ری‍زل‌
پ‍ولاک‌، ی‍اک‍وب‌ ادوارد
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍طب‍ع‍ه‌ م‍ی‍رزا ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ م‍ی‍رزا ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر طه‍ران‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رساله التشریح
اصفهانی ، عبدالحسین بن زین العابدین ، قرن ۱۳ ق ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سر الحکمه
شلمیر، یوهان ال .ر ؛  طهران کارخانه میرزا علی اکبر طهرانی   ، ۱۲۷۹ق . = ۱۲۴۱ ش . = ۱۸۶۳ م .
شماره راهنما: ‭QS‬,‭18.2‬,‭s443S.‬,‭1241‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جواهر التشریح همراه با مقدمه
کریزل ؛  ۱۳۰۶ق . = ۱۲۶۸ ش . = ۱۸۸۹ م .
شماره راهنما: ‭QS‬,‭18.2‬,‭j239C.‬,‭1268‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جواهر التشریح
کریزل ؛ 
شماره راهنما: ‭QS‬,‭18.2‬,‭j239C.‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرآه البدن
حسینعلی بن محمد ؛  طهران مطبعه میرزا علی اصغر   ، ۱۳۲۸ق . = ۱۲۸۹ ش . = ۱۹۱۰ م .
شماره راهنما: ‭QS‬,‭18.2‬,‭m928H.‬,‭1289‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشریح بدن انسان
پولاک ، یاکوب ادوارد ؛ 
شماره راهنما: ‭QS‬,‭18.2‬,‭t267P.‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشریح بدن انسان
تفرشی ، ابوالحسن ؛  طهران ۱۳۱۲ق . = ۱۲۷۳ ش . = ۱۸۹۵ م .
شماره راهنما: ‭QS‬,‭18.2‬,‭t421T.‬,‭1273‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تشریح الاعضاء المفردة
قرشی ، علی بن ابی الحزم ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک