مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍خ‍ت‌ ج‍م‍ش‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
ای‍ران‌ . وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌ . م‍رک‍ز م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
 
پدیدآور:
ص‍راطی‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ن‍ص‍وره‌
ف‍ه‍ی‍م‌ ی‍ح‍ی‍ای‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا، ۱۳۵۷-
 
ناشر:
ت‍خ‍ت‌ ج‍م‍ش‍ی‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی و علوم و فناوری
شیراز تخت جمشید   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی جایگاه و عملیاتی شدن تحقیقات علمی در کشور
فهیم یحیایی ، فریبا، ۱۳۵۷- ؛  شیراز تخت جمشید   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
توسعه علمی و تربیتی در کشورهای عضوCIO
شیراز تخت جمشید   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بررسی انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در نمایه های استنادی علوم ، علوم اجتماعی ، هنر و علوم انسانی و ترسیم نقشه تاریخ نگاشتی این انتشارات طی سال های ۲۰۰۰ تا۲۰۰۹
صراطی شیرازی ، منصوره ؛  شیراز تخت جمشید   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک