مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ت‍ب‍ری‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ان‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ادرار - ان‍دام‍ه‍ا - پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌
آرای‍ش‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آذرب‍ای‍ج‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌
ان‍س‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - اطل‍س‌ ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
پ‍وس‍ت‌ - ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ روان‍ی‌
آب‌ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ --ای‍ران‌ -- م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ و ادراری‌ - پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌
 
پدیدآور:
س‍وی‍ش‍اک‌، ل‍ئ‍ون‍ارد،۱۹۳۷ - م‌.
م‍رادی‌، م‍ح‍م‍د
آم‍ی‍س‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، ک‍اظم‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ راد، ج‍ع‍ف‍ر
ص‍ف‍ری‌، ه‍ان‍ی‍ه‌
خ‍راد، ب‍ه‍زاد
ص‍ام‍ت‍ی‌، ص‍دری‍ه‌
ف‍ی‍ل‍س‍وف‌ ال‍دول‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ای‍ق‌، ج‍لال‌
ح‍ک‍ی‍م‌ ب‍اش‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ال‍م‍ص‍ور، ق‍رن‌۱۳ ق‌
م‍ح‍دث‍ی‌، اح‍م‍د
ن‍ائ‍ب‍ی‍ان‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
اف‍س‍ر خ‍ی‍اوی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ف‍ی‍ل‍س‍وف‌ ال‍دول‍ه‌ ، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ع‍ی‍ن‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
اردلان‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
گ‍ل‍ف‍روش‍ی‍ان‌ ، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
م‍طب‍ع‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌(ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌)
زر ق‍ل‍م‌
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ب‍ات‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ک‍وث‍رپ‍ژوه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍روی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌
دار ال‍س‍اطن‍ه‌ ت‍ب‍ری‍ز، دار ال‍طب‍اع‍ه‌ اس‍ت‍اد ک‍ام‍ل‌ آق‍ا ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز
اح‍رار
دارال‍طب‍اع‍ه‌ خ‍اق‍ان‍ی‌ ؟
ق‍اض‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ :دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌درم‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مطرح الانظارفی تراحم الاطباء...
فیلسوف الدوله ، عبدالحسین ؛  تبریز مطبع حسینی (انتشارات حسینی )   ، ۱۳۳۴ق ؟
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انوارالناصریه
حکیم باشی ، محمدبن المصور، قرن ۱۳ ق ؛  تبریز؟ دارالطباعه خاقانی ؟   ، ۱۲۷۲ق ؟
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معرفه السموم ناصری
فیلسوف الدوله ، عبدالحسین ؛  تبریز دار الساطنه تبریز، دار الطباعه استاد کامل آقا علی اصغر   ، ۱۸۹۱م .=۱۳۱۳ ق .=۱۳۰۰ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طب د دوره ال بویه
محدثی ، احمد ؛  تبریز احرار   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خاصیت و محل شناسایی آب های شفابخش معدنی کشور: شامل : آب ها و چشمه های ...
کیانی ، کاظم ؛  تبریز زر قلم   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های پزشکی در متون کهن پارسی بر اساس سه کتاب پزشکی قرن چهارم هجری ....
اردلان ، محمد رضا ؛  تبریز انتشارات پزشکی شروین   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف گیاهان دارویی
افسر خیاوی ، محمد علی ؛  تبریز زر قلم   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
علل ، علائم و تشخیص بیماری های پوست ، صورت و مو
خراد، بهزاد ؛  تبریز زر قلم   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خودارایی و زیبایی پوست و صورت و مو
صفری ، هانیه ؛  تبریز زر قلم   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اطلس مصور گیاهان دارویی
کیانی ، کاظم ؛  تبریز زر قلم   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی برای دانشجویان پزشکی ، رشته های وابسته علوم پزشکی و بیولوژی انسانی
سلیمانی راد، جعفر ؛  تبریز , تهران قاضی جهانی :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز , گلباران   ، ۱۳۸۷ , ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مردم شناسی
مرادی ، محمد ؛  تبریز کوثرپژوه   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر تاریخ طب و طبابت در آذربایجان
شایق ، جلال ؛  تبریز انتشارات نباتی   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دستگاه ادراری - تناسلی و غدد فوق کلیوی
سویشاک ، لئونارد،۱۹۳۷ - م . ؛  تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭141‬,‭d679S.‬,‭1373‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی رادیولوژی دستگاه ادراری
آمیس ، استیون ؛  تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز. معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭141‬,‭m615A.‬,‭1377‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله فارسی
 
 
طب ایرانی ، ادبیات ایرانی و جالینوس
معین زاده ، علیرضا ؛  تبریز دانشگاه تربیت معلم آذربایجان   ، ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مقاله فارسی
 
 
طب عامیانه در ایران عصر ناصری
نائبیان ، جلیل ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مقاله فارسی
 
 
مطالعه اثر پودر کرفس کوهی بر برخی از ویژگی های میکروبی و حسی پنیر محلی بروجرد
صامتی ، صدریه ؛  تبریز دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه و بررسی از بیمارستان روانی تبریز[ پایان نامه ]
گلفروشیان ، محمد ؛  تبریز ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک