مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ق‍الات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ق‍الات‌
 
پدیدآور:
ج‍لال‌ ش‍ک‍وه‍ی‌، ج‍لال‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دهمین نشست تاریخ پزشکی اسلام و ایران با موضوع :تاریخ پزشکی ایران باستان ( مجموعه مقالات )
شیراز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان فارس با همکاری دفتر مطالعات تاریخ پزشکی ایران   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه مقالات تاریخ پزشکی و طب سنتی ایران و اسلام ( مرجع مقالات چاپی در مجلات مختلف سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۹۰ ش ، در حوزه طب سنتی و تاریخ پزشکی )
جلال شکوهی ، جلال ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک