مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ه‍ن‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ه‍ن‍د - ت‍اری‍خ‌
چ‍ش‍م‌ -- ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا -- درم‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ - ه‍ن‍د
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رآن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
دان‍ش‍گ‍اه‌ ج‍ن‍دی‌ ش‍اپ‍ور
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ه‍ن‍د -ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ع‍رب‍ی‌ -- ه‍ن‍د -- ت‍اری‍خ‌
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ه‍ن‍د
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ش‍ف‍اءال‍دول‍ه‌، اف‍ض‍ل‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اک‍ب‍ر
ش‍اه‌ ج‍ه‍ان‌ آب‍ادی‌، س‍ل‍ی‍م‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ع‍ظی‍م‌
ب‍اگ‍وت‌ س‍ی‍ن‌ ج‍ی‌
ش‍ف‍اءال‍دول‍ه‌، اف‍ض‍ل‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اک‍ب‍رع‍ل‍ی‌
ب‍ق‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ق‍اخ‍ان‌
Mukhopahaya, Girindranath
ف‍ری‍دال‍دی‍ن‌
ک‍ب‍ی‍ر ال‍دی‍ن‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ب‍ی‌ پ‍ور، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ع‍ل‍وی‌، س‍ی‍م‍ا
ده‍ل‍وی‌، اح‍م‍د ال‍ل‍ه‌ خ‍ان‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍ن‍ش‍ور س‍م‍ی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌
م‍طب‍ع‌ ن‍ام‍ی‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍و ک‍ل‌ ک‍ش‍ورل‍ک‍ه‍ن‍و
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍وش‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کتاب التکلیس و کتاب بیاض کبیر
کبیر الدین ، محمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه بقائی
بقائی ، محمد اسمعیل بن محمد بقاخان ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جامع شفائیه و افادات کامرنیه
شفاءالدوله ، افضل علی بن اکبر ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کشاف العیون
شاه جهان آبادی ، سلیم الدین بن محمد عظیم ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طب فریدی
فریدالدین ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رساله تحقیق البحران
دهلوی ، احمد الله خان ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جامع شفائیه و افادات کامرنیه
شفاءالدوله ، افضل علی بن اکبرعلی ؛  هند. لکهنو مطبع نامی منشی نو کل کشورلکهنو   ، ۱۹۰۸م =۱۳۲۶ ق =۱۳۰۰ ی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طب هندی =lacihpargoib ,seciton gniniatnoC,enicideM naidnI fo yrotsiH ...
Mukhopahaya, Girindranath ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
A short history of Aryan Medical Science
باگوت سین جی ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طب فریدی
فریدالدین ؛  تهران منشور سمیر   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پزشکی و اسلام در هند مستعمره ( ۱۹۰۰-۱۶۰۰م ) .
علوی ، سیما ؛  تهران پژوهشکده تاریخ اسلام   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دانشگاه جندی شاپور و بازگشت سیراف
نبی پور، اسماعیل ؛  بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر   ، ۱۳۹۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک