مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ب‍ی‍گ‌ ب‍اب‍اپ‍ور، ی‍وس‍ف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ - ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
چ‍ش‍م‌پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
آب‌ م‍رواری‍د --ج‍راح‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ن‍ج‍وم‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ش‍گ‍ف‍ت‍ی‌ ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ک‍ی‍م‍ی‍ا و ک‍ی‍م‍ی‍اگ‍ری‌ -- ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍گ‍ان‌ه‍ا
زب‍ان‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ای‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ج‍راح‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
زه‍راوی‌، خ‍ل‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌،- ۴۰۴ ق‌
ت‍ش‍ری‍ح‌ ب‍دن‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
زه‍راوی‌، خ‍ل‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌
م‍ازی‍ار، زه‍ره‌
ف‍ت‍ح‍ان‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌ ب‍ن‌ ف‍ت‍ح‌ ال‍ل‍ه‌
ق‍زوی‍ن‍ی‌، زک‍ری‍ا ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
م‍ن‍ص‍ور ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ک‍رم‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
م‍وص‍ل‍ی‌، ع‍م‍ارب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
ه‍م‍ای‍ون‌، اس‍دال‍ل‍ه‌
دی‍س‍ک‍وری‍دس‌
ق‍زوی‍ن‍ی‌ ، زک‍ری‍ا ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
اب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍زم‌
ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ج‍رج‍ان‍ی‌ ی‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ن‍ص‍ور
آن‍ژ دوس‍ن‌ ژوزف‌
اب‍ن‌ ق‍ف‌، ام‍ی‍ن‌ ال‍دول‍ه‌ ب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌،
ب‍ی‍گ‌ ب‍اب‍اپ‍ور، ی‍وس‍ف‌
چ‍غ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ای‍ر اس‍لام‍ی‌
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌ :س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ای‍ر اس‍لام‍ی‌
م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ای‍راس‍لام‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ای‍ر اس‍لام‍ی‌ :ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ م‍رع‍ش‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ :ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ و م‍وزه‌ م‍ل‍ی‌ م‍ل‍ک‌
م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ای‍راس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تشریح الابدان
منصور بن محمد ؛  قم نشر مجمع ذخایر اسلامی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
العمده فی الجراحه ( :العمده فی صناعه الجراح )
ابن قف ، امین الدوله بن یعقوب ، ؛  قم مجمع ذخایراسلامی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
المهذب فی الکحل المجرب ( المهذب فی طب العین )
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ؛  قم مجمع ذخایراسلامی : دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر علم تشریح و تصویر نگاری پزشکی در نسخه های خطی دوره اسلامی
بیگ باباپور، یوسف ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شفاء الاسقام (از روی نسخه منحصر به فرد کتابخانه آستان قدس رضوی )...
کرمانی ، عبدالرزاق بن عبدالکریم ؛  قم مجمع ذخایر اسلامی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ده رساله پزشکی
بیگ باباپور، یوسف ؛  قم مجمع ذخایر اسلامی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ابوالقاسم زهراوی ( موسس علم جراهی در دوره اسلامی )
زهراوی ، خلف بن عباس ؛  قم مجمع ذخایر اسلامی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرکبات طبی
همایون ، اسدالله ؛  قم مجمع ذخایر اسلامی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
لب العلاج فی الطب
فتحانی کاشانی ، محمد کاظم بن فتح الله ؛  قم مجمع ذخایر اسلامی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه چشم پزشکی
بیگ باباپور، یوسف ؛  قم مجمع ذخایر اسلامی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گیاه شناسی پزشکی در عجایب المخلوقات و غرایب المجودات
قزوینی ، زکریا بن محمد ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
المنتخب فی علم العین و عللها و مداواتها بالادویة والحدید
موصلی ، عماربن علی ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نور العیون
جرجانی یمانی ، محمدبن منصور ؛  تهران مرکز پژوهشی میراث مکتوب :سفیر اردهال   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فهرستواره نسخه های خطی کیمیا و علوم وابسته در کتابخانه های ایران
مازیار، زهره ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
صنعه آلات الرصد
بیرجندی ، عبدالعلی بن محمد ؛  قم مجمع ذخایر اسلامی :کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی :کتابخانه و موزه ملی ملک   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه و شرح قانونچه فی الطب
چغمینی ، محمود بن محمد ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات
قزوینی ، زکریا بن محمد ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجمل التواریخ و القصص
تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
الحشایش ( :هبولی الطب فی الحشایش و السموم )
دیسکوریدس ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
لغت فرنگ و پارس
آنژ دوسن ژوزف ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9