مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ب‍ی‍روت‌ ، ت‍ون‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ ب‍ی‍طار، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د
 
ناشر:
دار ال‍م‍غ‍رب‌ الاس‍لام‍ی‌ ، ب‍ی‍ت‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر کتاب دیاسقوریدوس فی الادویه المفرده
ابن بیطار، عبدالله بن احمد ؛  بیروت ، تونس دار المغرب الاسلامی ، بیت الحکمه   ، ۱۹۹۰م .=۱۴۱۱ ق .=۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک