مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ی‍ت‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا - درم‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -درم‍ان‌
م‍غ‍ز - ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
اب‍ن‌ ب‍ی‍طار، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د
م‍ن‍ص‍ور، ع‍ب‍دال‍ح‍ف‍ی‍ظ
اب‍ن‌ رج‍ب‌، ع‍ب‍دال‍خ‍ال‍ق‌
 
ناشر:
ب‍ی‍ت‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌
دار ال‍م‍غ‍رب‌ الاس‍لام‍ی‌ ، ب‍ی‍ت‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌
ب‍ی‍ت‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌، م‍طب‍ع‍ه‌ وف‍اء
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
المنصوری فی البیزره
منصور، عبدالحفیظ ؛  تونس بیت الحکمه   ، ۱۹۸۹م =۱۴۲۹ ه =۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علم الامراض فی الطب العربی الاسلامی
ابن رجب ، عبدالخالق ؛  تونس بیت الحکمه ، مطبعه وفاء   ، ۲۰۱۰م =۱۴۳۱ ه =۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر کتاب دیاسقوریدوس فی الادویه المفرده
ابن بیطار، عبدالله بن احمد ؛  بیروت ، تونس دار المغرب الاسلامی ، بیت الحکمه   ، ۱۹۹۰م .=۱۴۱۱ ق .=۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تشریح الدماغ عند ابن سینا
ابن سینا، حسین ابن عبدالله ؛  قرطاج بیت الحکمه   ، ۲۰۰۲م .=۱۴۲۳ ق .=۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک