مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ودج‍ه‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
ج‍م‍ال‌ال‍ح‍ق‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور،م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
روزن‍ام‍ه‌ رس‍م‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، اداره‌ ک‍ل‌ ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور.
تهران جمال الحق   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی .
تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی
تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی
تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۷۸ همراه با واژه نامه و زیرنویسهای راهنما
[تهران ] ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور :مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی .
تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،مرکز مدارک علمی و انتشارات   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی .
تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی به انضمام فهرست موضوعی و جدولهای ماده واحده
تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور همراه با واژه نامه ها تفصیلی و زیرنویسهای راهنما
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور
تهران روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور همراه با واژه نامه تفصیلی ، زیرنویسهای راهنما و...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور مصوب ۸/۱۱/۷۶ مجلس شورای اسلامی به انضمام فهرست قوانین و مقررات ... نهادها
تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور همراه با واژه نامه و زیرنویسهای راهنما
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طرح بودجه کل مملکت ایران سنه ایت ئیل ۱۳۲۸ ق -۱۲۸۹خ -۱۱۱۹م
تهران کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طرح بودجه کل مملکت ایران سنه ایت ئیل ۱۳۲۸ ق -.۱۲۸۹ خ -.۱۹۱۱ م .
تهران کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
تهران انتشارات بهنامی   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک