مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ب‍م‍ب‍ئ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌ ج‍ن‍س‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا -- درم‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌
ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ب‍ه‍اء ال‍دول‍ه‌ رازی‌، ب‍ه‍اء ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ی‍ر ق‍وام‌ ال‍دی‍ن‌
ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ک‍ری‍م‌ ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
طول‍وزان‌ ی‍ون‍ان‍ی‌
ع‍ق‍ی‍ل‍ی‌ ع‍ل‍وی‌ ش‍ی‍رازی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ده‍ادی‌ . ق‍رن‌۱۲ ق‌.
ع‍ق‍ی‍ل‍ی‌ ع‍ل‍وی‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ه‍ادی‌ .ق‍رن‌۱۲ ق‌.
ح‍س‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍دان‍ور
 
ناشر:
ب‍ی‌ ن‍ا
م‍طب‍ع‌ ن‍ام‍ی‌ پ‍رس‌ ب‍م‍ب‍ئ‍ی‌
م‍طب‍ع‍ه‌ س‍ی‍د م‍ح‍م‍د رش‍ی‍د ک‍ائ‍ن‍ه‌
م‍طب‍ع‌ ن‍ام‍ی‌ پ‍ری‍س‌
م‍طب‍ع‌ ح‍ی‍دری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رساله شریف موسوم و ملقب به تحفه العاشقین
حسین ، محمدانور ؛  بمبئی مطبع حیدری   ، ۱۲۷۶=۱۳۰۰ ی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه الحکمه
عقیلی علوی شیرازی ، حسین بن محمدهادی . قرن ۱۲ ق . ؛  بمبئی بی نا   ، ۱۸۴۵م =۱۲۶۱ ق =۱۳۰۰ ی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه الحکمه
عقیلی علوی شیرازی ، محمدحسین بن محمد هادی .قرن ۱۲ ق . ؛  بمبئی بی نا   ، ۱۸۴۵م =۱۲۶۱ ق =۱۳۰۰ ی
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اسرارالاطباء یامجربات ایلات چغتانی
طولوزان یونانی ؛  بمبئی مطبع نامی پرس بمبئی   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اسرارالاطباء یعنی مجربات ایلات چغتایی
طولوزان یونانی ؛  بمبئی مطبع نامی پریس   ، ۱۲۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه التجارب
بهاء الدوله رازی ، بهاء الدین بن میر قوام الدین ؛  بمبئی ۱۲۸۲ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دقائق العلاج فی الطب البدنی
کرمانی ، محمد کریم بن ابراهیم ؛  بمبئی مطبعه سید محمد رشید کائنه   ، ۱۳۱۵ق = ۱۲۸۳ ش = ۱۸۹۴ م .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک