مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ب‍غ‍داد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ع‍راق‌ - ت‍اری‍خ‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -درم‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ان‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ادوی‍ه‌ ه‍ا - ت‍رک‍ی‍ب‌ -م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ک‍ودک‍ان‌ - ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا
دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ج‍ل‍ج‍ل‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ب‍ن‌ ح‍س‍ان‌
ال‍ع‍ل‍وص‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
ک‍اظم‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ل‍دی‌، اح‍م‍د
ن‍ج‍ی‍ب‌ س‍م‍رق‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
ال‍ح‍اج‌ ق‍اس‍م‌ م‍ح‍م‍د، م‍ح‍م‍ود
خ‍ال‍د ح‍س‍ی‍ن‌، ع‍ام‍ر
ب‍دری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍طی‍ف‌
 
ناشر:
دار ال‍ش‍ع‍ون‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌
وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الاع‍لام‌، دارال‍ش‍ئ‍ون‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ج‍م‍ه‍وری‍ه‌ ال‍ع‍راق‌
م‍رک‍ز اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
اس‍ع‍د
دارال‍ح‍ک‍م‍ه‌
دار ال‍ح‍ک‍م‍ه‌
دار ال‍رش‍ی‍د
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‌ ال‍ع‍راق‍ی‌
م‍طاب‍ع‌ ال‍ش‍رک‍ه‌ ال‍ش‍رق‍ی‍ه‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍م‍ث‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طبقات الاطبا و الحکماء و هو تاریخ للحکماء قبل ظهور الاسلام و بعده
ابن جلجل ، سلیمان بن حسان ؛  بغداد مکتبه المثنی   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الزواج المکبرعامل مهم فی شفاء الامراض ...
کاظم ، محمد ؛  بغداد مطابع الشرکه الشرقیه   ، ۱۹۶۰م =۱۲۸۰ ق =۱۳۳۹ ش
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول ترکیب الادویه
نجیب سمرقندی ، محمد بن علی ؛  بغداد مرکز احیاء التراث العلمی العربی   ، ۱۹۸۹م .=۱۴۰۵ ق .=۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دراسات فی الطب العربی
بغداد دار الحکمه   ، ۱۹۹۱م .=۱۴۱۲ ق .=۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الطب العراقی
العلوصی ، عبدالحمید ؛  بغداد اسعد   ، ۱۹۶۷م =۱۲۸۷ ه =۱۳۴۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
من الطب الاشوری
بدری ، عبداللطیف ؛  بغداد منشورات المجمع العلمی العراقی   ، ۱۹۷۶م .=۱۳۹۶ ق .=۱۳۵۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب تدبیر الحبالی و الاطفال و الصبیان و حفظ صحتهم و مداواه الامراض العارضه لهم
بلدی ، احمد ؛  بغداد دار الرشید   ، ۱۹۸۰م .=۱۳۵۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طب الفم و الاسنان
خالد حسین ، عامر ؛  بغداد دار الشعون الثقافه العامه   ، ۱۹۸۶م . =۱۳۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
طب العیون عند العرب
الحاج قاسم محمد، محمود ؛  بغداد وزاره الثقافه و الاعلام ، دارالشئون الثقافیه العامه جمهوریه العراق   ، ۱۳۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دراسات فی الطب العربی
بغداد دارالحکمه   ، ۱۹۹۱م = ۱۳۷۰ ش
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک