مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍رای‌ ف‍ردا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
آس‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌
اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
آزم‍ای‍ش‌ روی‌ ان‍س‍ان‌ در پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌
پ‍ی‍ون‍د ع‍ض‍و
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
اردش‍ی‍ر لاری‍ج‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر
لاری‍ج‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر۱۳۴۲-
اس‍م‍ی‍ت‌، ت‍رور
لاری‍ج‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر،۱۳۴۰
ج‍وادی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌، ۱۳۴۸-
اردش‍ی‍ر لاری‍ج‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۴۰-
م‍ش‍ر، آن‍ت‍ون‍ی‌ ال‌
 
ناشر:
ب‍رای‌ ف‍ردا
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا
ب‍ن‍ی‍اد ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ردا
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آینده نگاری تکنولوژی
تهران بنیاد توسعه فردا   ، [۱۳۸۴ ]
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پزشک و ملاحظات اخلاقی
لاریجانی ، باقر،۱۳۴۰ ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق در پژوهشهای پزشکی
اسمیت ، ترور ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پزشک و ملاحظات اخلاقی
اردشیر لاریجانی ، باقر ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آسیب های چشمی ناشی از گاز خردل در جانبازان شیمیایی
جوادی ، محمدعلی ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WW‬,‭525‬,‭a14J.‬,‭1393‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پیوند اعضا(مباحث علمی ، اخلاقی ، حقوقی و فقهی )
لاریجانی ، باقر۱۳۴۲- ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QU‬,‭350‬,‭p323L.‬,‭1382‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پزشک و ملاحظات اخلاقی
اردشیر لاریجانی ، باقر، ۱۳۴۰- ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭50‬,‭p766A.‬,‭1392‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی پایه جون کوئیرا
مشر، آنتونی ال ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QS‬,‭504‬,‭b875M.‬,‭1389‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اطفال ۲ ( اسنشیال نلسون ۲۰۰۶ + ۲ مبحث تکمیلی )
احمدی جزی ، کامران ، ۱۳۴۸- ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WS‬,‭39‬,‭a682A.‬,‭1388‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک