مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌
ن‍ج‍وم‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و پ‍اس‍ت‍ور ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍ال‍ت‍ازار، م‍ارس‍ل‌
ح‍دادی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ف‍رن‍ی‍ا، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ن‍ص‍ی‍ر ال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍دی‍ری‍ت‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
م‍رک‍ز ال‍ب‍ح‍وث‌ و ال‍دراس‍ات‌ ال‍ف‍ل‍ک‍ی‍ه‌
م‍دی‍ری‍ت‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ب‍خ‍ش‌ ه‍م‍ک‍اری‌ وف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ف‍ارت‌ ف‍ران‍س‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انستیتوپاستورایران ازدید...
بالتازار، مارسل ؛  ایران بخش همکاری وفعالیت فرهنگی سفارت فرانسه   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ثلاثون فصلا
نصیر الدین طوسی ، محمد بن محمد ؛  ایران مرکز البحوث و الدراسات الفلکیه   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوه های انتقال اطلاعات پزشکی توسط دانشمندان طب اسلامی در ایران [ پایان نامه ]
حدادی ، علی اکبر ؛  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نحوه اداره بیمارستان های خیریه استان تهران در سال ۱۳۷۹[ پایان نامه ]
فرنیا، حمیدرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران مدیریت و اطلاع رسانی   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک