مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ای‍ران‌، . ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍ان‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ دول‍ت‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ودج‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍خ‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ان‍رژی‌، م‍ن‍اب‍ع‌ -- ای‍ران‌
س‍لام‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
زن‍ان‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌
 
پدیدآور:
ح‍ک‍ی‍م‌ م‍ح‍م‍د
غ‍ف‍اری‌، ف‍رزان‍ه‌
اب‍وزی‍د، اح‍م‍د ب‍ن‌ س‍ه‍ل‌
ن‍ب‍ی‌ پ‍ور، ای‍رج‌
طب‍ی‍ب‌ ش‍ی‍رازی‌، ش‍رف‌ ب‍ن‌ ب‍ه‍اء
ن‍وب‍خ‍ت‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ۱۳۲۹-
طب‍ی‍ب‌ طه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
روش‍ن‍گ‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌،م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍وش‍ه‍ر
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، اداره‌ ک‍ل‌ ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
ال‍م‍ع‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ال‍م‍ع‍ی‌
روز ن‍و
ان‍ت‍ش‍ارات‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۷۸ همراه با واژه نامه و زیرنویسهای راهنما
[تهران ] ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بخشنامه بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور :به انضمام پیوستهای بخشنامه بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور.
ایران ، . ریاست جمهوری ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ،مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور همراه با واژه نامه ها تفصیلی و زیرنویسهای راهنما
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور همراه با واژه نامه تفصیلی ، زیرنویسهای راهنما و...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور همراه با واژه نامه و زیرنویسهای راهنما
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عربی : صرف و نحو کاربردی در متون طب سنتی
غفاری ، فرزانه ؛  تهران المعی   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نقش زنان در توسعه
تهران روشنگران   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
المرغوب
طبیب شیرازی ، شرف بن بهاء ؛  تهران المعی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭55‬,‭a211T.‬,‭1393‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره کامله
حکیم محمد ؛  تهران انتشارات المعی   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درع الصحه
طبیب طهرانی ، محمد کاظم بن محمد ؛  تهران المعی   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
منطقه آزاد انرژی در ایران امکان سنجی و تاثیرات
نوبخت ، محمدباقر، ۱۳۲۹- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قانون کوچک برگردان پارسی از القانون الصغیر فی الطب
ابن سینا، حسین بن عبدالله ؛  تهران انتشارات طب سنتی ایران   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مصالح الابدان و الانفس
ابوزید، احمد بن سهل ؛  تهران انتشارات طب سنتی ایران   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران
تهران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
گزارش اجرای ماده ۱۵۸ قانون برنامه سوم توسعه ۱۳۷۹-۱۳۸۳
تهران روز نو   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه ، اخلاق و سیاست در بیولوژی سینتتیک
نبی پور، ایرج ؛  بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
المرغوب
طبیب شیرازی ، شرف بن بهاء ؛  تهران المعی   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک