مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ان‍طاک‍ی‌، داوود ب‍ن‌ ع‍م‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ان‌ -- زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ان‌ - زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ان‍طاک‍ی‌ ، داود ب‍ن‌ ع‍م‍ر
ان‍طاک‍ی‌، داوود ب‍ن‌ ع‍م‍ر
 
ناشر:
م‍طب‍ع‍ه‌ ال‍ح‍س‍ن‍ی‍ه‌
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
م‍ع‍ه‍د اال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نزهه الاذهان فی اصلاح الابدان
انطاکی ، داوود بن عمر ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تذکره اولی الالباب و الجامع للعجب العجاب النزهه البهجه فی ...
انطاکی ، داوود بن عمر ؛  فرانکفورت معهد االعلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۹۹۷م =۱۴۱۷ه =۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نزهه البهجه فی تشخیذ الاذهان و تعدیل ....
انطاکی ، داود بن عمر ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تذکره اولی الالباب للعجب العجاب :النزهه المبهجه فی تشحیز الاذهان و تعدیل الامزجه
انطاکی ، داوود بن عمر ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۹۹۶م .=۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تذکره اولی الالباب و الجامع للعجب العجاب
انطاکی ، داوود بن عمر ؛  مصر مطبعه الحسنیه   ، ۱۳۴۵ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک