مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ان‍طاک‍ی‌، داودب‍ن‌ ع‍م‍ر،
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادوی‍ه‌ ه‍ا - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
ان‍طاک‍ی‌، داودب‍ن‌ ع‍م‍ر،
 
ناشر:
ب‍ی‌ ن‍ا
ب‍ال‍م‍طب‍ع‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ره‌ ال‍ش‍رف‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
م‍رک‍زاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ الاس‍لام‍ی‌
ب‍م‍طب‍ع‍ه‌ ال‍ح‍ج‍رادارت‌ ال‍ش‍ی‍خ‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ع‍ب‍دل‍ح‍ی‍م‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
م‍طب‍ع‍ه‌ ف‍ج‍زاه‌ ال‍ل‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تذکره اولی اللباب و الجامع ...
انطاکی ، داودبن عمر، ؛  مصر بالمطبعه العامره الشرفیه   ، ۱۸۹۶م =۱۲۷۵ ق =۱۳۱۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تذکره اولی الباب و الجامع ...
انطاکی ، داودبن عمر، ؛  مصر مطبعه فجزاه الله   ، ۱۲۹۴ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جامع المنافع البدنیه
انطاکی ، داودبن عمر، ؛  بمطبعه الحجرادارت الشیخ ابراهیم عبدلحیم   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجمع المنافع البدنیه
انطاکی ، داودبن عمر، ؛  بی جا بی نا   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجمع المنافع البدنیه
انطاکی ، داودبن عمر، ؛  قم مرکزاحیاء التراث الاسلامی   ، ۱۴۲۰ق =۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجمع المنافع البدنیه
انطاکی ، داودبن عمر، ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۲۰۰۳م =۱۴۲۴ ه =۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بغیه المحتاج فی المجرب من العلاج
انطاکی ، داودبن عمر، ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک