مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ان‍س‍ان‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‌
ان‍س‍ان‌، ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ان‍س‍ان‌ -- ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ان‍س‍ان‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ان‍دام‌ ه‍ا -ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ل‍ول‍ی‌
ان‍س‍ان‌ - ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‌
ان‍س‍ان‌ -- ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍د، اش‍ت‍ی‍اق‌
گ‍ای‍ت‍ون‌، آرت‍ور س‍ی‌
ث‍ق‍ف‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
اب‍ن‌ م‍ح‍روم‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ خ‍ان‌
ت‍ف‍رش‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ورت‍ب‍ات‌، ج‍ان‌
اب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍زم‌
ح‍ک‍ی‍م‌ ب‍اش‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ال‍م‍ص‍ور
ح‍ک‍ی‍م‌ ب‍اش‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ال‍م‍ص‍ور، ق‍رن‌۱۳ ق‌
ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درح‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
ش‍ل‍م‍ی‍ر، ی‍وه‍ان‌ ال‌.ر
ج‍واه‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
س‍م‍اط
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
ب‍ی‌ ن‍ا
دارال‍ب‍ی‍ض‍اء
م‍ری‍ض‍خ‍ان‍ه‌ م‍ب‍ارک‍ه‌ م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ م‍ی‍رزا ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر طه‍ران‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رساله الاعضاء
ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الصیدلیه الشعبیه للعلاج بالاعشاب صحیح التجربه ...
جواهری ، عبدالحمید ؛  آفریقای شرقی دارالبیضاء   ، ۲۰۰۹م =۱۴۳۰ ه =۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
المختصر فی جسد البشری و وظائفها
ورتبات ، جان ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی عمومی و خصوصی و سلولی
ثقفی ، خلیل ؛  تهران بی نا   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی
تفرشی ، ابوالحسن ؛  تهران بی نا   ، ۱۳۱۵ش =۱۲۷۳ ق
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
انوار الناصریه
حکیم باشی تبریزی ، محمدبن المصور، قرن ۱۳ ق ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی سلولی و...
تفرشی ، ابوالحسن ؛  تهران مریضخانه مبارکه مظفرالدین شاه   ، ۱۳۱۵ق .=۱۸۹۷ م . =۱۳۰۰ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
وظایف الاعضاء
کرمانی ، محمدرحیم بن عبدالکریم ؛  بی جا بی نا   ، بی تا
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تشریح بدن انسان
ابن محروم ، ابوالحسن خان ؛  ۱۳۱۲ق .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی پزشکی گایتون
گایتون ، آرتور سی ؛  تهران سماط   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
امور طبیعیه =ahy,ibatla rumula ot noitcudortni
احمد، اشتیاق ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
انوار الناصریه
حکیم باشی تبریزی ، محمد بن المصور ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
انوار الناصریه
حکیم باشی تبریزی ، محمد بن المصور ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه رساله در تشریح
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
رساله در تشریح
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی
تفرشی ، ابوالحسن ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی عمومی ، خصوصی و سلولی
تفرشی ، ابوالحسن ؛  ۱۳۱۵ق . = ۱۲۷۶ ش . = ۱۸۹۸ م .
شماره راهنما: ‭QT‬,‭18.2‬,‭p421T.‬,‭1276‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سر الحکمه
شلمیر، یوهان ال .ر ؛  طهران کارخانه میرزا علی اکبر طهرانی   ، ۱۲۷۹ق . = ۱۲۴۱ ش . = ۱۸۶۳ م .
شماره راهنما: ‭QS‬,‭18.2‬,‭s443S.‬,‭1241‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک