مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍دی‍ش‍ه‌آور :آب‍ژ
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍اظم‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
م‍ی‍ن‍ای‍ی‌، ب‍اق‍ر
 
ناشر:
ان‍دی‍ش‍ه‌آور : آب‍ژ
ان‍دی‍ش‍ه‌آور :آب‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دارونامه طوبا :گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی
ناظم ، اسماعیل ؛  تهران اندیشه آور :آبژ   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طبیعت در پزشکی ایرانی
ناظم ، اسماعیل ؛  تهران اندیشه آور : آبژ   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شرح رباعیات طب یوسفی موسوم به المعالجة المرتبة بالنسخ المرجبة
مینایی ، باقر ؛  تهران اندیشه آور :آبژ   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مرجع گیاهان دارویی
تهران اندیشه آور :آبژ   ، ۱۳۹۲-۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک