مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ران‍س‍ه‌
ک‍ش‍اورزی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ش‍ی‍ع‍ه‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌( ح‍ذف‍ی‌
 
پدیدآور:
آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
م‍ع‍ل‍م‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ولای‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ولای‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ح‍م‍دال‍ل‍ه‌ م‍س‍ت‍وف‍ی‌، ح‍م‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر
اب‍ن‌ ن‍دی‍م‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اس‍ح‍ق‌
اب‍ون‍ص‍ر ه‍روی‌، ق‍اس‍م‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
اب‍ن‌ن‍دی‍م‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اس‍ح‍ق‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر، ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تقویم تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
تهران امیر کبیر   ، ۱۳-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
ولایتی ، علی اکبر ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره خوارزمشاهی چاپ عکسی از روی نسخه ای خطی کهن
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید انگلیسی فارسی
آریانپور کاشانی ، عباس ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۴۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ارشاد الزراعه
ابونصر هروی ، قاسم بن یوسف ؛  تهران انتشارات امیر کبیر   ، [۱۳۴۶]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران
ولایتی ، علی اکبر ؛  تهران امیر کبیر، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
الفهرست
ابن ندیم ، محمدبن اسحق ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
الفهرست
ابن ندیم ، محمدبن اسحق ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ گزیده : با مقابله با چندین نسخه بضمیمه فهارس و حواشی
حمدالله مستوفی ، حمدالله بن ابی بکر ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید فارسی - فرانسه
معلم ، مرتضی ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک