مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ال‍م‍ع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍اق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ان‌ - ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا،ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،
رام‍پ‍وری‌ چ‍ش‍ت‍ی‌، ح‍ک‍ی‍م‌ م‍ح‍م‍د اع‍ظم‌ خ‍ان‌ ن‍اظم‌ ج‍ه‍ان‌
ح‍ک‍ی‍م‌ م‍ح‍م‍د
غ‍ف‍اری‌، ف‍رزان‍ه‌
ن‍اظم‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
م‍ل‍ک‌ الاطب‍اء رش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ش‍ری‍ف‌ ت‍ن‍ک‍اب‍ن‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
م‌
ی‍وس‍ف‍ی‌ ه‍روی‌، ی‍وس‍ف‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ل‍طی‍ف‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌، ق‍رن‌۱۳ ق‌
پ‍ن‍اه‍ی‌، وج‍ی‍ه‍ه‌
ن‍اص‍ر ال‍ح‍ک‍م‍ا اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌
ل‍طی‍ف‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌
ن‍ج‍ی‍ب‌ س‍م‍رق‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود، ق‍رن‌۱۰ ق‌
طب‍ی‍ب‌ ش‍ی‍رازی‌، ش‍رف‌ ب‍ن‌ ب‍ه‍اء
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ال‍م‍ع‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ال‍م‍ع‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
حفظ الصحه
ناصر الحکما اصفهانی ، علی بن زین العابدین ؛  تهران المعی   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی شفا
ابن سینا،حسن بن عبدالله ، ؛  تهران المعی   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون کوچک
ابن سینا، حسین بن عبدالله ؛  تهران المعی   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رساله افیونیه
عمادالدین شیرازی ، محمودبن مسعود، قرن ۱۰ ق ؛  تهران المعی   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حکایات اهل نظر
ناظم ، اسماعیل ؛  تهران المعی   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دفع مضار الکلیه عن البدن الانسانیه = دور ساختن هر گونه زیان از تن ادمیان
ابن سینا، حسین بن عبدالله ؛  تهران المعی   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نیر اعظم ( در شناخت نبض و انواع آن )
رامپوری چشتی ، حکیم محمد اعظم خان ناظم جهان ؛  تهران المعی   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فوایدالطفیه
لطیف قزوینی ، قرن ۱۳ ق ؛  تهران المعی   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دارونامه طوبا: گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی
ناظم ، اسماعیل ؛  تهران المعی   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحات پزشکی در فرهنگ نامه های کهن عربی پارسی
پناهی ، وجیهه ؛  تهران انتشارات المعی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه متون پارسی طب سنتی ایران
تهران المعی   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ک
م ؛  تهران المعی   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ریاض الادویه
یوسفی هروی ، یوسف بن محمد ؛  تهران المعی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آثار حکیم میرزا احمد تنکابنی : مطلب السوال ، رساله اسهالیه و ترجمه برءالساعه
شریف تنکابنی ، احمدبن محمدحسین ؛  تهران المعی   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عربی : صرف و نحو کاربردی در متون طب سنتی
غفاری ، فرزانه ؛  تهران المعی   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
الاسباب و العلامات
نجیب سمرقندی ، محمد بن علی ؛  تهران المعی   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
المرغوب
طبیب شیرازی ، شرف بن بهاء ؛  تهران المعی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭55‬,‭a211T.‬,‭1393‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره کامله
حکیم محمد ؛  تهران انتشارات المعی   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فواید الطفیه
لطیف قزوینی ؛  تهران المعی   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حفظ الصحه ناصری
ملک الاطباء رشتی ، محمد کاظم بن محمد ؛  تهران المعی   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3