مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ام‍ی‍ن‌، غ‍لام‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ - ای‍ران‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ن‌، غ‍لام‍رض‍ا
ق‍دس‌، روش‍ن‍ک‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اخ‍لاق‌ و ح‍ق‍وق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
متداولترین گیاهان دارویی سنتی ایران
امین ، غلامرضا ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله فارسی
 
 
بابونه شاخه گیاهان دارویی گروه طب اسلامی و طب سنتی فرهنگستان علوم پرشکی جمهوری اسلامی ایران
امین ، غلامرضا ؛  ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله فارسی
 
 
خارشتر و ترنجبین
امین ، غلامرضا ؛  ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
عناب
امین ، غلامرضا ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
عنصل ( اسقیل )
امین ، غلامرضا ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
کرچک ( خروع )
امین ، غلامرضا ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
گاوزبان ( لسان الثور)
امین ، غلامرضا ؛  تهران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
مروری اجمالی بر اسباب ایجاد پرفشاری خون و بررسی ارتباط امتلا و افزایش فشار خون از دیدگاه طب سنتی ایران
قدس ، روشنک ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک